Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Домашен социален патронаж - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26, тел: 044/62 33 87
е-mail: d.s.patronaj@abv.bg
Директор - Христина Мураитова
тел: 044/62 33 23

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

В град Сливен Домашният социален патронаж е създаден през 1974 година с капацитет 30 места. Към настоящия момент капацитетът е 300 места.

Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

 • доставяне на храна – ежедневно се предлага топла и диетична храна по четири основни диети: за стомашно-чревни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и обща диета, която също е съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
 • помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
 • подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
  организиране на културни мероприятия, чествания на лични празници, излети и екскурзии;
  взаимодействие със социални, здравни и други институции;
  съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
  поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
  битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето;

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на гражданите на територията на община Сливен:

 1. Лица над 65-годишна възраст;
 2. Лица, в т.ч. деца с трайни увреждания (притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена над 71% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане);
 3. Ветерани от войните, военноинвалиди.

Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК.

Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните, лица с увреждане 100% с чужда помощ, самотноживеещи в тежко общо и здравословно състояние.

Необходимите документи, които кандидат-потребителя подава за предоставяне на услугата са:

 1. Заявление за ползване на социална услуга в общността - по образец;  изтегли
 2. Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние - по образец;  изтегли
 3. Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж" - по образец;  изтегли
 4. Документ за самоличност /за справка/;
 5. Копие от актуално решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако притежава такова;
 6. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - по образец;  изтегли
 7. Копие от книжка удостоверяваща, че потребителят е ветеран от войните, ако притежава такава.
 8. Документ, удостоверяващ актуалния размер на пенсията

Документи за ползване услугите на Домашен социален патронаж се подават на адрес: гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26