НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с № 000167 по картата на възстановената собственост на землището на с.Струпец, общ.Сливен, с площ 15,397 дка, местност "Ченгене шили", с начин на трайно ползване…:
виж още
[Дата на публикуване - 19.01.2017 г.]
09.02.2017 г.
16.02.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в 8 СОУ, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2017 г.]
03.02.2017 г.
10.02.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2017 г.]
03.02.2017 г.
10.02.2017 г.
Община Сливен обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга "Дневен център за възрастни хора с психични увреждания" в Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2017 г.]
Краен срок за подаване на документите:
26.02.2017 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2017 г.]
01.02.2017 год.
15.02.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот 030001 с площ от 813.702 дка, местност "Петте декара", начин на трайно ползване: нива, четвърта категория на земята, землище на с. Желю войвода, общ. Сливен, актуван с АОС 13/26.07.1999 год.:
виж още
[Дата на публикуване - 28.12.2016 г.]
19.01.2017 год.
25.01.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 16.12.2016 г.]
10.01.2017 год.
17.01.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 16.12.2016 г.]
10.01.2017 год.
17.01.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в 11 СОУ, гр. Сливен и лекарски кабинет в с. Стара река, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 16.12.2016 г.]
11.01.2017 год., 10:00 часа
18.01.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ, представляващ павилион на ул. "Аспарух №14,в гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 16.12.2016 г.]
11.01.2017 год., 10:30 часа
18.01.2017 год.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Техническо осигуряване и обслужване на администрацията" в Дирекция "Административно-информационно обслужване" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 16.12.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 06.01.2017 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 19.01.2017 г.]
Документи се подават в срок до 30.12.2016 год. – включително
Във връзка с подготовка на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Региони в растеж", Община Сливен отправя покана към заинтересовани НПО, работодатели и училища за участие като партньори:
виж още
[Дата на публикуване - 30.11.2016 г.]
Краен срок за подаване на предложения: 06.12.2016 г., 17:00 часа
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1625:
виж още
[Дата на публикуване - 21.11.2016 г.]
02.12.2016 г.
07.12.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищeн имот, частна общинска собственост в гр. Сливен, бул. "Хаджи Димитър" №3:
виж още
[Дата на публикуване - 16.11.2016 г.]
01.12.2016 г.
08.12.2016 г.
Общинска администрация – Сливен обявява конкурс за заемане за длъжността "Директор" на Дом за стари хора– Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 14.11.2016 г.]
Краен срок за подаване на документите:
14.12.2016 г.
Общинска администрация – Сливен обявява конкурс за заемане за длъжността "Директор" на Домашен социален патронаж - Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 14.11.2016 г.]
Краен срок за подаване на документите:
14.12.2016 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1 което е неразделна част от настоящата заповед:
виж още
[Дата на публикуване - 11.11.2016 г.]
28.11.2016 г.
Oбщина Сливен обявява процедура за подбор на персонал за Общностен център за деца и семейства интегрирани услуги за ранно детско развитие:
виж още
[Дата на публикуване - 08.11.2016 г.]
Краен срок за подаване на документите: 12.00 часа 14.11.2016 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.01.2017 г. webmaster