НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
ОБЩИНА СЛИВЕН СЪОБЩАВА: На основание Заповед № РД-15-1826 от 20.08.2015 г. на Кмета на Община Сливен отменя процедурата по провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ обособен обект за обществено хранене (стол-ресторант) с полезна площ 396 кв.м, разположен в сутерена на сградата на общината, бул. „Цар Освободител“ №1, гр. Сливен“

[Дата на публикуване - 20.08.2015 г.]
 
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2015 г.]
03.09.2015 г.
08.09.2015 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.430.3 с площ от 70886 кв.м, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Каменна алча”, актуван с АОС 3264/18.02.2015 г., землище на гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2015 г.]
02.09.2015 г.
08.09.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2015 г.]
01.09.2015 г.
08.09.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж с обекти за търговия и/или услуги, със ЗП 100 кв., предназначена за търговско и/или административно обслужване, находяща се в поземлен имот № 67338.524.177 (УПИ II, кв.597 по ПУП на ж.к.“Сини камъни“, гр.Сливен)…:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2015 г.]
01.09.2015 г.
08.09.2015 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за Обект 1611:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2015 г.]
25.08.2015 г.
28.08.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост в ГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и с. Ичера, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 10.08.2015 г.]
26.08.2015 г.
02.09.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в с. Злати войвода и с. Глуфишево:
виж още
[Дата на публикуване - 10.08.2015 г.]
26.08.2015 г.
02.09.2015 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (стол-ресторант) в сутерена на сградата на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 10.08.2015 г.]
Срок на подаване на предложенията:
24.08.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 29.07.2015 г.]
19.08.2015 г.
02.09.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот представляващ „Бръснаро-фризьорски салон” № 8, с полезна площ 60кв.м., находящ се в „Сграда за търговия и услуги №2”, ет.І на Централен общински пазар, гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 27.07.2015 г.]
Дата на отваряне на предложенията
25.08.2015 г.
Община Сливен обявява процедура по подбор за сформиране на екип на услугите „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания” за свободна позиция: „Социален работник” - 2 броя
виж още
[Дата на публикуване - 23.07.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 07.08.2015 г.
Община Сливен обявява: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.07.2015 г.]
06.08.2015 г.
12.08.2015 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 21.07.2015 г.]
07.08.2015 г.
14.08.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 21.07.2015 г.]
07.08.2015 г.
14.08.2015 г.
Община Сливен обявява процедура за подбор на кандидати за длъжност „Психолог” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” по програма BG06 „Деца и младежи в риск”
виж още
[Дата на публикуване - 10.07.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 24.07.2015 г.
Община Сливен обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 10.07.2015 г.]
- Списък на лицата, допуснати до явяване на тест
- Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест
[Дата на публикуване - 14.08.2015 г.]

- Решение за избор на експерт «Информационно обслужване и услуги» в Областен информационен център – гр.Сливен
[Дата на публикуване - 28.08.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 10.08.2015 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1610, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 07.07.2015 г.]
20.07.2015 г.
23.07.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост в сградата на „Автогара-Сливен“:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2015 г.]
21.07.2015 г.
28.07.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи терени за разполагане на временни преместваеми обекти, съгласно утвърдена схема, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2015 г.]
17.07.2015 г.
24.07.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от общински нежилищни имоти, частна общинска собственост в гр. Сливен и с . Самуилово, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2015 г.]
21.07.2015 г.
28.07.2015 г.
Община Сливен съвместно със сдружение „Дете и пространство” – София обявява конкурс за подбор на персонал на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” с под наименование „Център за психологическа подкрепа за деца и семейства” и „Синя стая” – гр. Сливен
виж още
[Дата на публикуване - 26.06.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 06.07.2015 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

You need to install, upgrade or enable your Flash Player


Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.08.2015 г. webmaster