НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява процедура за подбор на кандидати за длъжността „Логопед” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” по програма BG06 „Деца и младежи в риск”
виж още
[Дата на публикуване - 20.06.2016 г.]
Срок за подаване на документи: 01.07.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Отчитане на приходи и разходи и обслужване на данъкоплатци" в Дирекция "Местни данъци и такси" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 20.06.2016 г.]
Документи се подават в срок до 04.07.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Контрол по събиране на местни данъци и такси" в Дирекция "Местни данъци и такси" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 20.06.2016 г.]
Документи се подават в срок до 04.07.2016 год. – включително
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот … с адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Топалов" № 10, с площ 272 кв.м., … отреден: за жилищно строителство:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на две свързани едноетажни сгради, за търговия и/или услуги с общо ЗП 80 (осемдесет) кв.м, находяща се в поземлен имот … по ПУП на кв."Дружба", гр.Сливен, … адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800, кв."Дружба", площ 144 кв.м. …:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост … с площ от 1210 кв.м., отреден за услуги по действащия план на с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с изградените в него сгради…:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год, съгласно Приложение № 1:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2016 г.]
20.06.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имоти, частна общинска собственост, представляващ Бивша "Бинго зала", бул. "Братя Миладинови" №18, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 20.05.2016 г.]
09.06.2016 г.
16.06.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, представляваща част от автобусна спирка пред МВР Сливен, бул. "Генерал Скобелев", гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 20.05.2016 г.]
09.06.2016 г.
16.06.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Международно сътрудничество и инвестиции" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 20.05.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 10.06.2016 г.]
Документи се подават в срок до 03.06.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Общинско развитие, програми и проекти" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 20.05.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 10.06.2016 г.]
Документи се подават в срок до 03.06.2016 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти- частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 18.05.2016 г.]
07.06.2016 г.
14.06.2016 г.
Община Сливен обявява процедура за подбор на кандидати за длъжностите „Учител по история” и „Учител по театър” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” по програма BG06 „Деца и младежи в риск”
виж още
[Дата на публикуване - 17.05.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 16.06.2016 г.]
Протокол за класиране на кандидатите
[Дата на публикуване - 22.06.2016 г.]
Срок за подаване на документи: 03.06.2016 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 16.05.2016 г.]
08.06.2016 г.
22.06.2016 г.
Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане …, ще осъществи подбор на 1 (един) социален работник за Екип по приемна грижа (ЕПГ), предоставящ услугата "Приемна грижа" в община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 13.05.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 01.06.2016 г.]
Документите се подават в срок до 27.05.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 26.05.2016 г.]
Документите се подават в срок до 19.05.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 26.05.2016 г.]
Документите се подават в срок до 19.05.2016 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост …, с площ от 561 кв.м. …, местност ”Плоски рът”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих …:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2016 г.]
25.05.2016 г.
31.05.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на временни преместваеми обекти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2016 г.]
25.05.2016 г.
31.05.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.04.2016 г.]
19.05.2016 г.
26.05.2016 г.
На основание чл. 41 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и Решение № 145/31.03.2016г. г. на Общински съвет – Сливен, обявява: Конкурс за избор на директор на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”– гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 21.04.2016 г.]
Документите се приемат до:
16.00 ч. на 27.05.2016 г.
На основание чл. 41 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и Решение № 144/31.03.2016г. г. на Общински съвет – Сливен, обявява Конкурс за избор на директор на ОП „Общински пазари”– гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 21.04.2016 г.]
Документите се приемат до:
16.00 ч. на 27.05.2016 г.
На основание Решение № 143/31.03.2016 г., и чл. 41 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала Общински съвет – Сливен обявява Конкурс за избор на управител на „Общинска охрана и СОТ” ЕООД:
виж още
[Дата на публикуване - 21.04.2016 г.]
Документите се приемат до:
16.00 ч. на 27.05.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" в Дирекция "Правна" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 13.04.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 04.05.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 13.05.2016 г.]
Документите се подават в срок до 27.04.2016 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 11.04.2016 г.]
26.04.2016 г.
04.05.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 01.04.2016 г.]
19.04.2016 г.
Община Сливен приема заявления за лични асистенти и кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Личен асистент”
виж още
[Дата на публикуване - 31.03.2016 г.]
Срок за подаване на документи: 20.04.2016 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.06.2016 г. webmaster