НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 26.09.2016 г.]
19.10.2016 г.
02.11.2016 г.
ОП "ЗГВР" открива процедура за възлагане на "Добиване на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1621, с подотдел 3 "д" намиращ се в землището на с.Стара река, включен в ЛФ 2016 год., в териториалния обхват на дейност на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" чрез открит конкурс по обособена позиция при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 16.09.2016 г.]
27.09.2016 г.
30.09.2016 г.
Община Сливен в изпълнение на проект Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детски градини "Зорница", "Детски рай", "Елица", "Детство", "Синчец", гр. Сливен, реализиран с безвъзмездната финансова помощ от УНИЦЕФ обявява свободни работни места за формиране на екип от специалисти:
виж още
[Дата на публикуване - 15.09.2016 г.]
Срок за подаване на документи – от 15.09.2016 до 22.09.2016 год.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността сътрудник "Социални дейности" към Домашен социален патронаж, град Сливен, 1 бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 13.09.2016 г.]
Документи се подават от 13.09.2016 г. до 21.09.2016 г.
Общинска администрация - Сливен обявява конкурс за длъжността "Директор" на Детска ясла № 3 в град Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.09.2016 г.]
Краен срок за подаване на документи – 12.10.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
виж още
[Дата на публикуване - 02.09.2016 г.]
Срок за подаване на документи – 17.10.2016 г., 17:00 ч.
Община Сливен обявява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.432.454 с площ от 1489 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно... :
виж още
[Дата на публикуване - 30.08.2016 г.]
15.09.2016 год.
20.09.2016
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет в с. БЛАТЕЦ, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 29.08.2016 г.]
15.09.2016 год., 11:00 часа
21.09.2016
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с...:
виж още
[Дата на публикуване - 29.08.2016 г.]
15.09.2016 г.
22.09.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 29.08.2016 г.]
14.09.2016 г.
21.09.2016 г.
ОП "ЗГВР" организира търг с явно надаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалния обхват на община Сливен обект 1619 и обект 1620:
виж още
[Дата на публикуване - 26.08.2016 г.]
07.09.2016 г.
12.09.2016 г.
Общинска администрация - Сливен обявява подбор на персонал за предоставяне на следните социални услуги: "Център за работа с деца на улицата", "Преходно жилище" и "Център за социална рехабилитация и интеграция":
виж още
[Дата на публикуване - 23.08.2016 г.]
протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 26.08.2016 г.]
Срок за подаване на документи – 25.08.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен вътрешен одитор в отдел "Вътрешен одит" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 18.08.2016 г.]
протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 07.09.2016 г.]
Документи се подават в срок до 31.08.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел "Общинска икономика и защита на потребителя" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 18.08.2016 г.]
протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 07.09.2016 г.]
Документи се подават в срок до 31.08.2016 год. – включително
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ години, за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1 което е неразделна част от настоящата заповед:
виж още
[Дата на публикуване - 16.08.2016 г.]
01.09.2016 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.09.2016 г. webmaster