НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.432.454 с площ от 1489 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно... :
виж още
[Дата на публикуване - 30.08.2016 г.]
15.09.2016 год.
20.09.2016
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет в с. БЛАТЕЦ, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 29.08.2016 г.]
15.09.2016 год., 11:00 часа
21.09.2016
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с...:
виж още
[Дата на публикуване - 29.08.2016 г.]
15.09.2016 г.
22.09.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 29.08.2016 г.]
14.09.2016 г.
21.09.2016 г.
ОП "ЗГВР" организира търг с явно надаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалния обхват на община Сливен обект 1619 и обект 1620:
виж още
[Дата на публикуване - 26.08.2016 г.]
07.09.2016 г.
12.09.2016 г.
Общинска администрация - Сливен обявява подбор на персонал за предоставяне на следните социални услуги: "Център за работа с деца на улицата", "Преходно жилище" и "Център за социална рехабилитация и интеграция":
виж още
[Дата на публикуване - 23.08.2016 г.]
протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 26.08.2016 г.]
Срок за подаване на документи – 25.08.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен вътрешен одитор в отдел "Вътрешен одит" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 18.08.2016 г.]
Документи се подават в срок до 31.08.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел "Eкология" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 18.08.2016 г.]
Документи се подават в срок до 31.08.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел "Общинска икономика и защита на потребителя" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 18.08.2016 г.]
Документи се подават в срок до 31.08.2016 год. – включително
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ години, за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1 което е неразделна част от настоящата заповед:
виж още
[Дата на публикуване - 16.08.2016 г.]
01.09.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот …, площ: 300 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване…:
виж още
[Дата на публикуване - 12.08.2016 г.]
13.09.2016 г.
20.09.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект …, адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба, бл.8, вх. В, ет.7, ап.13, предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент…:
виж още
[Дата на публикуване - 12.08.2016 г.]
30.08.2016 г.
13.09.2016 г.
Оп "ЗГВР" обявява: Открива конкурс за добив на дървисина-извеждане на сеч, разкройване, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина от обект 1618:
виж още
[Дата на публикуване - 05.08.2016 г.]
Заповед за класирането за обект 1618 (№ РД 05 – 124 от 18.08.2016 год.)
[Дата на публикуване - 19.08.2016 г.]
16.08.2016 г.
22.08.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 04.08.2016 г.]
24.08.2016 г.
31.08.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот … находящ се в с.Сотиря, общ.Сливен, … с адрес: м."Дългата нива", с площ от 671 кв.м.,:
виж още
[Дата на публикуване - 04.08.2016 г.]
24.08.2016 г.
31.08.2016 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1.т.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" /Наредбата/ в Обект № 1617, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2016 г.]
ЗАПОВЕД класиране за обект 1617 (121 от 16.08.16)
[Дата на публикуване - 16.08.2016 г.]
12.08.2016 г.
17.08.2016 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Сотиря:
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2016 г.]
23.08.2016 г.
29.08.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.701.54, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Стефан Газибаров" № 30, площ 400 кв.м., … отреден: за жилищно строителство.:
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2016 г.]
23.08.2016 г.
29.08.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ масивна сграда (автоспирка) на един етаж с полезна площ от 28,60 кв.м. в с. Изгрев, общ. Сливен, кв. 5, УПИ 1, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2016 г.]
24.08.2016 г.
31.08.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, публична общинска собственост находящи се в с. Горно Александрово и ОУ "Д-р Петър Берон", с. Желю войвода, общ. Сливен".:
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2016 г.]
24.08.2016 г.
31.08.2016 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2016 г.]
15.08.2016 г.
29.08.2016 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год, съгласно Приложение № 1:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2016 г.]
20.06.2016 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 30.08.2016 г. webmaster