НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващ сграда на ул. "Асеновска" №25, гр. Сливен лекарски кабинет в с. Гавраилово, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 21.10.2016 г.]
09.11.2016 г.
16.11.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт "Пътища и благоустройство" в Дирекция "Общинска инфраструктура" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 21.10.2016 г.]
Документи се подават в срок до 04.11.2016 – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт "Строителни конструкции" в Дирекция "Общинска инфраструктура" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 21.10.2016 г.]
Документи се подават в срок до 04.11.2016 – включително
Община Сливен обявява процедура по подбор за сформиране на екип на услугите в "Общностен център за деца и семейства Сливен" - гр. Сливен, кв."Ново село", ул. "Пейо Яворов" № 68" във връзка с реализиране на Проект: № BG05M9OP001-2.004-0057 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:
виж още
[Дата на публикуване - 20.10.2016 г.]
Срок за подаване на документи – от 20.10.2016 до 27.10.2016 год.
Oбщина Сливен обявява процедура по подбор на Областен екип по приемна грижа:
виж още
[Дата на публикуване - 19.10.2016 г.]
Срок за подаване на документи – до 21.10.2016 г. включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищени обект, частна общинска собственост находящ се в гр. Сливен, м. "Бършен":
виж още
[Дата на публикуване - 06.10.2016 г.]
25.10.2016 г.
08.11.2016 г.
Община Сливен обявява: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на за продажба на поземлен имот 015004 с площ от 339 кв.м, начин на трайно ползване: нива, местност "До село"- частна общинска собственост в землището на с. Жельо войвода …:
виж още
[Дата на публикуване - 05.10.2016 г.]
21.10.2016 г.
25.10.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 04.10.2016 г.]
20.10.2016 г.
25.10.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на базова станция върху застроена площ от 500 кв.м в УПИ ХІІ, кв.15 по плана на с.Калояново, общ.Сливен, при граници на УПИ: УПИ VІІ, улици от двете страни и УПИ VІІІ, актуван с АОС № 65/18.05.2016г.:
виж още
[Дата на публикуване - 04.10.2016 г.]
20.10.2016 г.
25.10.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ І-262, кв.33 с площ от 1400 кв.м, отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с построената в него масивна жилищна сграда със ЗП 61,30 кв.м, актуван с АЧОС № 9/03.01.2001 г.:
виж още
[Дата на публикуване - 04.10.2016 г.]
20.10.2016 г.
25.10.2016 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с ЯВНО наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 1623 с подотдел и 3“в“, намиращ и се в землището на село Стара река , Община Сливен, горска територия – общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на Община Сливен.
виж още
[Дата на публикуване - 30.09.2016 г.]
11.10.2016 г.
14.10.2016 г.
ОП "ЗГВР" открива процедура за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” - за „ Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1622, с подотдел 3 „д“ намиращ се в землището на с.Стара река, Община Сливен, в териториялния обхват на дейоност ОП „ Земеделие,гори иводни ресурси“, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 30.09.2016 г.]
11.10.2016 г.
14.10.2016 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на с. Сотиря:
виж още
[Дата на публикуване - 30.09.2016 г.]
18.10.2016 г.
24.10.2016 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.09.2016 г.]
18.10.2016 г.
24.10.2016 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 26.09.2016 г.]
19.10.2016 г.
02.11.2016 г.
ОП "ЗГВР" открива процедура за възлагане на "Добиване на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1621, с подотдел 3 "д" намиращ се в землището на с.Стара река, включен в ЛФ 2016 год., в териториалния обхват на дейност на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" чрез открит конкурс по обособена позиция при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 16.09.2016 г.]
27.09.2016 г.
30.09.2016 г.
Община Сливен в изпълнение на проект Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детски градини "Зорница", "Детски рай", "Елица", "Детство", "Синчец", гр. Сливен, реализиран с безвъзмездната финансова помощ от УНИЦЕФ обявява свободни работни места за формиране на екип от специалисти:
виж още
[Дата на публикуване - 15.09.2016 г.]
Срок за подаване на документи – от 15.09.2016 до 10.10.2016 год.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността сътрудник "Социални дейности" към Домашен социален патронаж, град Сливен, 1 бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 13.09.2016 г.]
протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 28.09.2016 г.]
Документи се подават от 13.09.2016 г. до 21.09.2016 г.
Общинска администрация - Сливен обявява конкурс за длъжността "Директор" на Детска ясла № 3 в град Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.09.2016 г.]
Краен срок за подаване на документи – 12.10.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
виж още
[Дата на публикуване - 02.09.2016 г.]
Срок за подаване на документи – 17.10.2016 г., 17:00 ч.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 21.10.2016 г. webmaster