НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост …, с площ от 561 кв.м. …, местност ”Плоски рът”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих …:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2016 г.]
25.05.2016 г.
31.05.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на временни преместваеми обекти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2016 г.]
25.05.2016 г.
31.05.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.04.2016 г.]
19.05.2016 г.
26.05.2016 г.
На основание чл. 41 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и Решение № 145/31.03.2016г. г. на Общински съвет – Сливен, обявява: Конкурс за избор на директор на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”– гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 21.04.2016 г.]
Документите се приемат до:
16.00 ч. на 27.05.2016 г.
На основание чл. 41 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и Решение № 144/31.03.2016г. г. на Общински съвет – Сливен, обявява Конкурс за избор на директор на ОП „Общински пазари”– гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 21.04.2016 г.]
Документите се приемат до:
16.00 ч. на 27.05.2016 г.
На основание Решение № 143/31.03.2016 г., и чл. 41 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала Общински съвет – Сливен обявява Конкурс за избор на управител на „Общинска охрана и СОТ” ЕООД:
виж още
[Дата на публикуване - 21.04.2016 г.]
Документите се приемат до:
16.00 ч. на 27.05.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" в Дирекция "Правна" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 13.04.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 04.05.2016 г.]
Документите се подават в срок до 27.04.2016 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 11.04.2016 г.]
26.04.2016 г.
04.05.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 01.04.2016 г.]
19.04.2016 г.
Община Сливен приема заявления за лични асистенти и кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Личен асистент”
виж още
[Дата на публикуване - 31.03.2016 г.]
Срок за подаване на документи: 20.04.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2016 г.]
13.04.2016 г.
20.04.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет с полезна площ 12 кв.м., … с. Глушник, общ. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2016 г.]
13.04.2016 г.
20.04.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи, общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2016 г.]
13.04.2016 г.
20.04.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост находящи се в гр. Сливен, м. "Бършен":
виж още
[Дата на публикуване - 23.03.2016 г.]
13.04.2016 г.
20.04.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Старши юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" – 1 /една/ щатна бройка
виж още
[Дата на публикуване - 23.03.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 22.04.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 13.04.2016 г.]
Документи се подават в срок до 06.04.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Правно-нормативно обслужване" – 1 /една/ щатна бройка
виж още
[Дата на публикуване - 23.03.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 22.04.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 13.04.2016 г.]
Документи се подават в срок до 06.04.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за избор на старша медицинска сестра в ДВХУИ - Селище „Качулка”
виж още
[Дата на публикуване - 22.03.2016 г.]
Срок за подаване на документи: 08.04.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ източна част от дървена барака в двора на 1 СОУ "Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 11.03.2016 г.]
30.03.2016 г.
06.04.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 11.03.2016 г.]
25.03.2016 г.
01.04.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ сграда със смесена конструкция и открита площ на ул. "Теменуга“, гр. Сливен и автоспирка в с. Горно Александрово:
виж още
[Дата на публикуване - 29.02.2016 г.]
16.03.2016 г.
23.03.2016 г.
Конкурс за длъжността "Директор" на детски градини на територията на община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 19.02.2016 г.]
Крайният срок за подаване на документите е 19.03.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на имот – частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на склад за строителни и други материали на открито в УПИ І, кв.37, общ.Сливен, с.Калояново с площ 2100 кв.м.:
виж още
[Дата на публикуване - 16.02.2016 г.]
07.03.2016 г.
14.03.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на имот – частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на склад за дърва за огрев на открито, в поземлен имот с идентификатор 67338.565.222 и адрес на поземления имот: гр.Сливен, кв.“Асеновец“ с площ 3695 кв.м.:
виж още
[Дата на публикуване - 16.02.2016 г.]
07.03.2016 г.
14.03.2016 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 15.02.2016 г.]
07.03.2016 г.
21.03.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение (офис) на бул. „Георги Данчев“ №2, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2016 г.]
03.02.2016 г.
10.02.2016 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, находящ се в ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2016 г.]
Срок за закупуване на документи
01.02.2016 г., 16:00 часа
Срок за подаване на документи
02.02.2016 год., 16:00 часаСправки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.05.2016 г. webmaster