НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение (офис) на бул. „Георги Данчев“ №2, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2016 г.]
03.02.2016 г.
10.02.2016 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, находящ се в ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2016 г.]
Срок за закупуване на документи
01.02.2016 г., 16:00 часа
Срок за подаване на документи
02.02.2016 год., 16:00 часа
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот-частна общинска собственост …, с площ от 70,080 дка, с начин на трайно ползване: изоставена нива, местност ”Новите лозя” в землището на с. Малко Чочовени, общ.Сливен…:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2016 г.]
03.02.2016 г.
09.02.2016 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост /местност „Плоски рът“/, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2016 г.]
04.02.2016 г.
11.02.2016 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост /с. Сотиря и с. Жельо войвода/, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2016 г.]
04.02.2016 г.
11.02.2016 г.
Община Сливен обявява: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот … с площ от 75573 кв.м, м.”Мишелика”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, ...- частна общинска собственост в землището на с. Ковачите:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2016 г.]
03.02.2016 г.
09.02.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение на ул. „Стефан Султанов“ №9А, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2016 г.]
26.01.2016 г.
02.02.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет в с. Горно Александрово, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2016 г.]
26.01.2016 г.
02.02.2016 г.
Oбщина Сливен обявява процедура за подбор на 2 (двама) социални работници за Екип по приемна грижа (ЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Сливен
виж още
[Дата на публикуване - 15.12.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 23.12.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги, със застроена площ (ЗП) 80 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 67338.560.198 (УПИ VІ, кв.625 по ПУП на ж к „Дружба“, гр.Сливен), … адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.“Дружба“, площ 319 кв.м., …:
виж още
[Дата на публикуване - 04.12.2015 г.]
22.12.2015 г.
29.12.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 04.12.2015 г.]
22.12.2015 г.
29.12.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот … с адрес: гр. Сливен, кв. Комлука, площ 490 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, по действащия ПУП на гр. Сливен: УПИ V, кв.86, кв. Комлука, отреден: за търговия и услуги:
виж още
[Дата на публикуване - 04.12.2015 г.]
22.12.2015 г.
29.12.2015 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 04.12.2015 г.]
22.12.2015 г.
29.12.2015 г.
ЗАПОВЕД на Кмета на Община Сливен № РД 15-2227 от 19.10.2015г. във връзка с извършване на разпределение за стопанската 2015г.-2016г. и отдаване под наем за срок от 6 /шест/ стопански години за индивидуално ползване, земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи мери, пасища и ливади подробно описани в приложение 1 и приложение 1.1 от Годишния план за паша за 2015г., приет с Решение № 1913/27.08.2015г. и Решение № 1960 / 24.09.2015г. на ОбС гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 20.10.2015 г.]
 
ОБЩИНА СЛИВЕН СЪОБЩАВА: На основание Заповед № РД-15-2171/12.10.2015 г. на Кмета на Община Сливен отменя процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.10.2015 г.]
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ, самостоятелен обект с идентификатор 67338.517.89.1.62, площ от 23,36 кв.м., адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Кольо Фичето, бл.5, ет.12, обект 62…:
виж още
[Дата на публикуване - 01.10.2015 г.]
20.10.2015 г.
29.10.2015 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1613, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 28.09.2015 г.]
09.10.2015 г.
13.10.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 28.09.2015 г.]
16.10.2015 г.
30.10.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.09.2015 г.]
16.10.2015 г.
23.10.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.09.2015 г.]
13.10.2015 г.
20.10.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сгради, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.09.2015 г.]
13.10.2015 г.
20.10.2015 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, на част от имот, публична общинска собственост в ПМГ „Добри Чинтулов“:
виж още
[Дата на публикуване - 25.09.2015 г.]
Срок за закупуване на документи:
09.10.2015 г.
Срок за подаване на документи:
13.10.2015 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.01.2016 г. webmaster