НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2016 г.]
15.08.2016 г.
29.08.2016 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 06.07.2016 г.]
18.07.2016 г.
22.07.2016 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява: Да се открие процедура по реда съгласно цитираната по-горе Наредба "Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект 1616 включени в ЛФ 2016 год., в териториалния обхват на дейност на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси", както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 05.07.2016 г.]
18.07.2016 г.
22.07.2016 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1.т.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /Наредбата/ в Обект № 1614 и в Обект № 1615, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 05.07.2016 г.]
18.07.2016 г.
22.07.2016 г.
Община Сливен обявява процедура за подбор на кандидати за длъжността „Логопед” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” по програма BG06 „Деца и младежи в риск”
виж още
[Дата на публикуване - 05.07.2016 г.]
Срок за подаване на документи: 30.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 05.07.2016 г.]
18.07.2016 г.
22.07.2016 г.
Община Сливен обявява процедура за подбор на кандидати за длъжността „Логопед” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” по програма BG06 „Деца и младежи в риск”
виж още
[Дата на публикуване - 20.06.2016 г.]
Срок за подаване на документи: 01.07.2016 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Отчитане на приходи и разходи и обслужване на данъкоплатци" в Дирекция "Местни данъци и такси" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 20.06.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 11.07.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 21.07.2016 г.]
Документи се подават в срок до 04.07.2016 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Контрол по събиране на местни данъци и такси" в Дирекция "Местни данъци и такси" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 20.06.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 11.07.2016 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 21.07.2016 г.]
Документи се подават в срок до 04.07.2016 год. – включително
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот … с адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Топалов" № 10, с площ 272 кв.м., … отреден: за жилищно строителство:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на две свързани едноетажни сгради, за търговия и/или услуги с общо ЗП 80 (осемдесет) кв.м, находяща се в поземлен имот … по ПУП на кв."Дружба", гр.Сливен, … адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800, кв."Дружба", площ 144 кв.м. …:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост … с площ от 1210 кв.м., отреден за услуги по действащия план на с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с изградените в него сгради…:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2016 г.]
27.06.2016 г.
04.07.2016 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год, съгласно Приложение № 1:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2016 г.]
20.06.2016 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.07.2016 г. webmaster