КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот, площ: 1610 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. "Дружба":

Обява
[Дата на публикуване - 25.10.2018 г.]
14.11.2018 г.
Община Сливен обявява, че набира документи за назначаване на 4 бр. медицински сестри в яслени групи за ДГ "Надежда" – гр. Сливен:

Обявление

Заявление

Декларация
[Дата на публикуване - 24.10.2018 г.]
Срок за подаване на документите: от 24.10.2018 до 25.10.2018 година
Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "директор" – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:

Обява
[Дата на публикуване - 10.10.2018 г.]
Крайният срок за подаване на документите е 09.11.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:

Обява
[Дата на публикуване - 09.10.2018 г.]
25.10.2018 г.
01.11.2018 г.
Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект "Приеми ме 2015" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, ще осъществи процедура по подбор на 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/:

Обявление

Заявление /образец/

Автобиография

Декларация /Приложение 1/

Декларация /по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/
[Дата на публикуване - 08.10.2018 г.]

Протокол - допуснати и недопуснати кандидати
[Дата на публикуване - 23.10.2018 г.]
Срок за подаване на документите: до 19.10.2018 г. включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, отреден за магазин и озеленяване по действащия план на с.Самуилово…:

Обява
[Дата на публикуване - 08.10.2018 г.]
24.10.2018 г.
31.10.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги, със застроена площ (ЗП) 72 (седемдесет и два) кв.м., в кв. "Дружба":

Обява
[Дата на публикуване - 05.10.2018 г.]
23.10.2018 г.
30.10.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в местността "Башчардак", гр. Сливен:

Обява
[Дата на публикуване - 05.10.2018 г.]
24.10.2018 г.
31.10.2018 г.
Община Сливен обявява: продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:

Обява
[Дата на публикуване - 03.10.2018 г.]
24.10.2018 г.
31.10.2018 г.
Обява за подбор на персонал за Превантивно-информационен център по зависимости /ПИЦ по зависимости/

Обява

Заявление

Декларация
[Дата на публикуване - 03.10.2018 г.]
Срок за подаване на документите: от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г.
Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0057 "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Сливен търси да назначи на срочен трудов договор специалист за следната позиция:

Обява

Заявление

Автобиография

Декларация /Образец/
[Дата на публикуване - 28.09.2018 г.]
Срок за подаване на документите: от 01.10.2018 г. до 03.10.2018 г.
Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 4,00 кв.м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект - павилион за търговия с печатни издания, съгласно утвърдена схема, попадащ в поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.544.60 по КККР на гр. Сливен, находящ се в гр. Сливен, кв. "Клуцохор", ул. "Г. Икономов", южно от жилищен блок №60, трета зона.:

Обява
[Дата на публикуване - 25.09.2018 г.]
10.10.2018 г.
17.10.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1815:
виж още
[Дата на публикуване - 20.09.2018 г.]
05.10.2018 г.
10.10.2018 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
виж още
[Дата на публикуване - 13.09.2018 г.]
Заповеди на Кмета за спечелил търг
[Дата на публикуване - 12.10.2018 г.]
11.10.2018 г.
25.10.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор...:
виж още
[Дата на публикуване - 31.08.2018 г.]
25.09.2018 г.
02.10.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 31.08.2018 г.]
25.09.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 31 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. "Ново село", ул. "Габрово", … предназначен за разполагане на временен преместваем обект - павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки, безалкохолни напитки, кафе и захарни изделия, съгласно утвърдена схема от Главния архитект на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.08.2018 г.]
18.09.2018 г.
25.09.2018 г.
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1.:
виж още
[Дата на публикуване - 24.08.2018 г.]
14.09.2018 г.
Общинска администрация – Сливен уведомява заинтересованите лица, че се отдава под наем за срок от 10 години следната част от имот, представляваща 2 (два) броя кортови игрища, с обща площ 1310 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. "Ново село”, бул. "Георги Данчев":
виж още
[Дата на публикуване - 22.08.2018 г.]
Срок за подаване на документи:
22.09.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти-частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 20.08.2018 г.]
11.09.2018 г.
18.09.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2018 г.]
13.09.2018 г.
19.09.2018 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел "Сигурност и управление при кризи" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2018 г.]
Документи се подават в срок до 30.08.2018 год. – включително
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 16.08.2018 г.]
12.09.2018 г.
19.09.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост в сградата на Автогара Сливен за инсталиране на банкомат:
виж още
[Дата на публикуване - 13.08.2018 г.]
29.08.2018 г.
05.09.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 10.08.2018 г.]
28.08.2018 г.
11.09.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 08.08.2018 г.]
29.08.2018 г.
11.09.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1814:
виж още
[Дата на публикуване - 27.07.2018 г.]
13.08.2018 г.
17.08.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1813:
виж още
[Дата на публикуване - 27.07.2018 г.]
13.08.2018 г.
17.08.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 26.07.2018 г.]
14.08.2018 г.
21.08.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. Сини камъни до бл. 4:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2018 г.]
14.08.2018 г.
21.08.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Сливен, местност "Батмиш" и "Башчардак":
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2018 г.]
21.08.2018 г.
28.08.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2018 г.]
23.08.2018 г.
30.08.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинет в кв. Дебелата кория, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2018 г.]
14.08.2018 г.
21.08.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологични кабинети в населените места на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2018 г.]
14.08.2018 г.
21.08.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 19.07.2018 г.]
07.08.2018 г.
14.08.2018 г.
Община Сливен обявява подбор на персонал за превантивно-информационен център по зависимости:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2018 г.]
Срок за подаване на документите от 20 юли до 20 август 2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 09.07.2018 г.]
08.08.2018 г.
14.08.2018 г.
Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 13,50 кв.м., находящ се в гр. Сливен, бул. "Хаджи Димитър" №39, предназначен за разполагане на преместваем обект - павилион за продажба на кафе, безалкохолни напитки, захарни изделия, закуски и пакетирани хранителни стоки, съгласно утвърдена схема:
виж още
[Дата на публикуване - 06.07.2018 г.]
26.07.2018 г.
02.08.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.508.85 по КККР - гр. Сливен, с площ 491 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Асеновска" №15:
виж още
[Дата на публикуване - 04.07.2018 г.]
24.07.2018 г.
31.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обект 1812
виж още
[Дата на публикуване - 03.07.2018 г.]
19.07.2018 г.
24.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1811
виж още
[Дата на публикуване - 03.07.2018 г.]
19.07.2018 г.
24.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1810
виж още
[Дата на публикуване - 03.07.2018 г.]
19.07.2018 г.
24.07.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с площ от 1224 кв.м., … местност "Башчардак", гр. Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска:
виж още
[Дата на публикуване - 03.07.2018 г.]
17.07.2018 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 03.07.2018 г.]
17.07.2018 г.
24.07.2018 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещения с обща площ 723 кв.м., разположени в сутерена и първия етаж на масивна сграда на един етаж на СУ "Йордан Йовков", гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 29.06.2018 г.]
Дата на отваряне на предложенията
19.07.2018 г. от 10:00 часа
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
виж още
[Дата на публикуване - 28.06.2018 г.]
08.08.2018 г.
22.08.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1809:
виж още
[Дата на публикуване - 22.06.2018 г.]
09.07.2018 г.
13.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за "Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1808:
виж още
[Дата на публикуване - 22.06.2018 г.]
09.07.2018 г.
13.07.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 31,50 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. "Великокняжевска", до жилищен блок № 40, … предназначен за разполагане на преместваем обект - павилион за търговия, съгласно утвърдена схема.:
виж още
[Дата на публикуване - 19.06.2018 г.]
05.07.2018 г.
12.07.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.06.2018 г.]
29.06.2018 г.
04.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1806:
виж още
[Дата на публикуване - 11.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
03.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за "Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1807, с подотдел 145 "д" намиращ се в землището на село Раково, Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 11.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
03.07.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост /м."Чинтулово", м."Баш чардак"/:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2018 г.]
26.06.2018 г.
03.07.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост / с. Чокоба /:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
04.07.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
03.07.2018 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год, съгласно Приложение № 1, което е отразено в сайта на Община Сливен - www.sliven.bg:
виж още
[Дата на публикуване - 23.05.2018 г.]
20.06.2018 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.10.2018 г. webmaster