НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1802, вкл. подотдели 276 "а" и 277 "г", намиращ се в землището на с. Ичера, Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 13.03.2018 г.]
28.03.2018 г.
02.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост в с. Злати войвода и с. Ковачите:
виж още
[Дата на публикуване - 09.03.2018 г.]
29.03.2018 г.
05.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на част от имот, публична общинска собственост с НУ "Васил Левски", гр. Сливен, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 09.03.2018 г.]
29.03.2018 г.
05.04.2018 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 28.02.2018 г.]
19.03.2018 г.
26.03.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 26.02.2018 г.]
14.03.2018 г.
21.03.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с идентификатори:
виж още
[Дата на публикуване - 23.02.2018 г.]
15.03.2018 г.
20.03.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с идентификатори:
виж още
[Дата на публикуване - 23.02.2018 г.]
15.03.2018 г.
20.03.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в гр. Сливен, кв. Стоян Заимов и кв. Клуцохор:
виж още
[Дата на публикуване - 23.02.2018 г.]
15.03.2018 г.
22.03.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги, със застроена площ 72 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 67338.560.214 (част от УПИ IV, кв.615 по ПУП на кв. "Дружба", гр. Сливен), между жилищни блокове №10 и №11:
виж още
[Дата на публикуване - 23.02.2018 г.]
13.03.2018 г.
20.03.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.524.174, площ: 529 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Сини камъни, номер по предходен план: УПИ II, отреден "за търговия, битови услуги и обществени мероприятия"…:
виж още
[Дата на публикуване - 21.02.2018 г.]
14.03.2018 г.
21.03.2018 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
виж още
[Дата на публикуване - 19.02.2018 г.]
15.03.2018 г.
29.03.2018 г.
Община Сливен, обявява: Удължава срока за подаване на заявления за провеждане на конкурс за избор на управител на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Дентален център - 1 Сливен" ЕООД, гр. Сливен.:
виж още
[Дата на публикуване - 15.02.2018 г.]
Срок за подаване на документите
до 17.00 часа на 02.03.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна сграда за търговия и обществено обслужване със застроена площ 165 кв.м. … по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, … :
виж още
[Дата на публикуване - 13.02.2018 г.]
28.02.2018 г.
07.03.2018 г.
Община Сливен стартира подаването на Заявления от кандидат-потребителите за ползване на социалната услуга "личен асистент":
виж още
[Дата на публикуване - 31.01.2018 г.]
Заявления се подават от 01.02.2018 г. до 07.02.2018 г. включително
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект 1801:
виж още
[Дата на публикуване - 29.01.2018 г.]
13.02.2018 г.
19.02.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост в сградата на "Автогара-Сливен":
виж още
[Дата на публикуване - 29.01.2018 г.]
15.02.2018 г.
22.02.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 26.01.2018 г.]
14.02.2018 г.
21.02.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ: 663 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Кирил Ботев" №1, отреден "за жилищно строителство, КОО и магазини":
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2018 г.]
31.01.2018 г.
07.02.2018 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2018 г.]
30.01.2018 г.
06.02.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ от 1936 кв.м., местност "Баш чардак", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда – общинска собственост в землището на гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2018 г.]
30.01.2018 г.
06.02.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 08.01.2018 г.]
24.01.2018 г.
31.01.2018 г.
Община Сливен, обявява: Нов прием по Проект BG05FMOP001-3.002-0148-C04 "Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен":
виж още
[Дата на публикуване - 08.12.2017 г.]
Подаването на документите от 18.12.2017 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.03.2018 г. webmaster