Google+
НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Телефонен указател на ...
 
Телефонен указател на община Сливен /кратък/


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА СЛИВЕН /КРАТЪК/
Централа - 044/ 611 100

ДЛЪЖНОСТ/ИМЕ, ФАМИЛИЯ/СТАЯТЕЛЕФОН
/+ 044
E-MAIL
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ 104611104 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
КМЕТКольо Милев106611106kmet@sliven.bg
ЗАМ.-КМЕТРумен Андонов103611103randonov@sliven.bg
ЗАМ.-КМЕТИван Манчев18611376imanchev@sliven.bg
ЗАМ.-КМЕТ 102611102 
ЗАМ.-КМЕТРумен Стоилов20611232rstoilov@sliven.bg
ЗАМ.-КМЕТИван Петров107611107ipetrov@sliven.bg
СЕКРЕТАРСтанка Тачева215611215sekretar@sliven.bg
 
ГЛАВЕН АРХИТЕКТЛора Йовчева33611351ljovcheva@sliven.bg
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 209611209 
Секретар "МКБППМН"Лилия Радева6611154lradeva@abv.bg
 
ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
Н-к отделМилена Чиракова237611237mchirakova@sliven.bg
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"
ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"
Н-к отделСашка Господинова205611205sgospodinova@sliven.bg
ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
Н-к отдел 209611209 
ОТДЕЛ "МЕТОДОЛОГИЯ И КОНТРОЛ"
Н-к отделЯнка Илиева233611233yilieva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВИЯ, КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"
Н-к отделГергана Савова116611116gsavova@sliven.bg
ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ"
Н-к отделТаня Попова210611210tpopova@sliven.bg
 
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Н-к отделВеселин Дяков121611121vdyakov@sliven.bg
ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Гл. юрисконсултРосица Рускова109611109rruskova@sliven.bg
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЦАО"
ЦЕНТРОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ОБЩИНА СЛИВЕНТаня Балабанова 611165trangelova@sliven.bg
КВ. "НАДЕЖДА"Петя Банчева 662131 
КВ. "РЕЧИЦА"Катя Попова 670136 
КВ. "ДЕБЕЛА КОРИЯ"Недялка Георгиева 667511 
ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ"
Н-к отделЕмилия Кавръкова16611143ekavrakova@sliven.bg
ОТДЕЛ "СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, КАНЦЕЛАРИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"
Главен експертГено Генов 663053 
ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
Н-к отделСветомир Минчев110611110sminchev@sliven.bg
ОТДЕЛ "СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОМП"
Н-к отделСнежана Кънева218611218skaneva@sliven.bg
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
ДиректорМетоди Лаков 625205mlakov@sliven.bg
ОТДЕЛ "ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ"
Н-к отделВеселин Стойков 622924vstoikov@sliven.bg
ОТДЕЛ "КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ"
Н-к отделВасил Тошев 625205vtoshev@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
Гл. експертМилко Харалампиев45611360 
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"
ДиректорКрасимир Хаджиминов36611354khadjiminov@sliven.bg
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
Н-к отделЯна Ангелова35611353yangelova@sliven.bg
ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА"
Н-к отделЛюбомира Наумова-Андреева34611352lnaumova@sliven.bg
ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"
Н-к отделРосен Ранков34611352rrankov@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
ОТДЕЛ "ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"
Н-к отделДорина Митева311611311dmiteva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"
Н-к отделВалентин Георгиев207611207vgeorgiev@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ"
Н-к отделДилян Стойков123611123dstoykov@sliven.bg
ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"
Гл. експертВаня Шишкова223611223 
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"
Н-к отдел 26611261 
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"
Н-к отделКамелия Симеонова24611259ksimeonova@sliven.bg
ОТДЕЛ "РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА"
Н-к отделВенко Господинов25611260vgospodinov@sliven.bg
 
ПРЕСЦЕНТЪРСлавея Петрова 611149press@sliven.bg
"Общинска охрана и СОТ Сливен" ЕООДКрасимир Александров111625177, 611166 - горещ телефонobohrana@mail.bg
Администратор на сайта - гл. експертГеоргий Абраамян225611225ois@sliven.bg
Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 03.06.2014 г. webmaster