НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Взети решения на сесията от 07.07.2009 г.


Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 620


Упълномощаване на кмета на общината да подпише Запис на заповед като обезпечение на авансово плащане по проект "Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен – фаза ІІ" по Оперативна програма "Околна среда"


На основание чл.21, ал.1, т.19 и ал.2 от ЗМСМА и т.1 буква "а" от Решение № 143/09.03.2009 г. на Министерски съвет,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


1.Отменя Решение № 399/15.12.2008 година на Общинския съвет – Сливен.
2.Упълномощава кмета на общината да подпише Запис на заповед за сумата на авансово плащане в размер на 8 814 469.81лв. / осем милиона осемстотин и четиринадесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и осемдесет една стотинки/ по проект "Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен – фаза ІІ" по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. – BG161PO 005/08/1.10/01/02 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" като обезпечение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 621


Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 година


На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


I.Приема актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 година, съгласно Приложение № 1, както следва:
   
 1.Към Раздел I "Продажба"
   
  
имот
Площ (кв.м.)
Описание
1.Град Сливен, ПИ 677338.91.421 229Земеделска земя
2.Град Сливен,  ПИ 67338.90.869 435Земеделска земя
3.Град Сливен,  ПИ
67338.90.7
297 986Земеделска земя
4.Град Сливен, ПИ
67338.520.3
132/432Терен, отреден за жилищно строителство
5.с.Зайчаре, УПИ ІІ-2, кв.2130/880 130/880 ид.ч. от терен, отреден за жилищно строителство
6.с.Градско, УПИ VІІІ, кв.28 1/3 ид.ч. от едноетажна МС с площ 190 кв.м.
7. с.Бинкос, имот №055019660/6929660/6629 ид.ч. от земеделска земя
8.Гр.Сливен, ПИ 67338.530. 146.1.3445.10/790.60445.10/790.60 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда
   
 2.Към Раздел II "Отстъпено право на строеж"
   
  
имот
Площ (кв.м.)
описание
1. с.Панаретовци, кв.7, УПИ ІV700Терен, отреден за църква
   
 3.Към Раздел III "Право на ползване"
   
  
имот
Площ (кв.м.)
описание
1. с.Стара река, УПИ VІІІ, кв.1662Едноетажна сграда с площ 100 кв.м.
2. с.Голямо Чочовени, УПИ VІ, кв.1785Двуетажна сграда с РЗП 2340 кв.м.
3. с. Голямо Чочовени, УПИ VІІІ, кв.22 Сграда със ЗП 380 кв.м. и дворно място с площ 4750 кв.м.
   
 3.Към Раздел VIII "Прекратяване на съсобственост"
   
  
имот
Площ (кв.м.)
описание
1. Град Сливен, ПИ № 67338.520.3432 Урбанизирана и начин на трайно ползване : ниско застрояване (10 м.) чрез изкупуване дяла на общината (132/432 ид.ч.)
2. с.Бинкос, м–т "Соргуна", ПИ № 055019, АОС № 116/ 29.06.2009 г.6929Нива, 660/6929 ид.ч.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 622


Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дяла на Община Сливен от Щилияна Стоянова Тодорова и Йорданка Николова Тодорова, гр.Сливен


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и във връзка с чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


1.Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Щилияна Стоянова Тодорова, и Йорданка Николова Тодорова върху недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификационен № 67338.520.3 (стар идентификатор 6021, кв.351, гр.Сливен, ул.Добри Димитров № 43 ) целият с площ от 432 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) чрез изкупуване дяла на общината (132/432 ид.ч.) при съседи: 67338.520.2, 67338.520.4, 67338.520.12, 67338.520.10
2.Оценката на общинската част от недвижимия имот изготвена от оценител на имоти възлиза на 15 740 лева (петнадесет хиляди седемстотин и четиридесет) лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 623


Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.7 по ПУП на с.Панаретовци, Община Сливен


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


І.Да се учреди безвъзмездно право на строеж на Сливенска митрополия за изграждане на църква върху имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.7 по ПУП на с.Панаретовци, Община Сливен.
ІІ.Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на строеж върху имота по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 624


Приемане на решение за изпълнение на противопожарни мероприятия в горски фонд – собственост на Община Сливен


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 96е, ал.3 от Закона за горите и чл.80, ал.2, т.2, и ал.8 от Правилника за прилагане Закона за горите,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


1.Възлага на кмета на Община Сливен да организира малка обществена поръчка за определяне на изпълнител на 10650 л.м. лесокултурни прегради, съгласно Приложение № 1.
2.Възлага на кмета на Община Сливен добитите 171.90 куб.м. дървесина от изграждането на лесокултурните прегради да бъде предложена за свободна продажба по цени, определени с методиката приета от Общинския съвет – Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Приложение №1

N по редОтдел и
подотдел
Площ – ха
Вид противопожарно мероприятие 2009 г.Дължина / м. /Добив / куб.м. /
1.322-в – 5.8 ха широколистенЛесокултурна преграда1501
2.322-г – 16.8 ха широколистенЛесокултурна преграда5003
3.326-д – 8.7 ха широколистенЛесокултурна преграда1502
4.350-в – 1.2 ха широколистенЛесокултурна преграда5000
5.351-а - 26.0 ха широколистенЛесокултурна преграда5004
6.376-б – 16.10 ха широколистенЛесокултурна преграда4001
7.326-ж – 9.3 ха широколистенЛесокултурна преграда8759.5
8.376-е – 13.8 ха широколистенЛесокултурна преграда500.2
9.390-а – 14.7 ха широколистенЛесокултурна преграда3753.3
10.390-б – 18.10 ха широколистенЛесокултурна преграда3752.1
11.390-в – 16.0 ха широколистенЛесокултурна преграда3751
12.391-в – 22.6 ха широколистенЛесокултурна преграда5004.2
13.391-б – 21.3 ха широколистенЛесокултурна преграда2501.6
14.397-а – 23.8 широколистенЛесокултурна преграда2502.2
15.397-б – 9.3 ха широколистенЛесокултурна преграда62511
16.397-в – 22.5 ха широколистенЛесокултурна преграда137519
17.352-а – 24.4 ха широколистенЛесокултурна преграда3751.7
18.322-д – 16.4 ха широколистенЛесокултурна преграда3752.6
19.391-а – 12.4 ха широколистенЛесокултурна преграда2501.8
Общо широколистни3.3 ха Лесокултурна преграда 8250 л.м.71.20 куб.м.
     
20.350-б – 19.6 ха иглолистен Лесокултурна преграда75027.6
21.350-г – 10.9 ха иглолистенЛесокултурна преграда1253.1
22.351-е – 4.9 ха иглолистенЛесокултурна преграда2254.6
23.351-ж – 7.5 ха иглолистенЛесокултурна преграда1008.2
24.352- б – 11.0 ха иглолистенЛесокултурна преграда40021.6
25.352-з – 5.1 ха иглолистенЛесокултурна преграда22513.8
26.376-а – 3.0 ха иглолистенЛесокултурна преграда2759.1
27.376-д – 1.6 ха иглолистенЛесокултурна преграда30012.7
Общо иглолистни0.98 ха Лесокултурна преграда 2400 л.м.100.70 куб.м.
Общо широколистни и иглолистни4.28 ха Лесокултурна преграда 10650 л.м.171.90 куб.м.Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 625


Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в учебните заведения и групи в полудневни и целодневни детски заведения на територията на Община Сливен за учебната 2009/2010 година


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.6 и чл.11, ал.1, т.2 и т.3, и ал.2 от Наредба № 7 на МОН,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


1.Утвърждава съществуването на маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 2009/2010 година на територията на Община Сливен, както следва:

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
I КЛАС
II КЛАС
III КЛАС
IV КЛАС
ОБЩО
 ПГ/ПДГ
П
У
П
У
П
У
П
У
П
У
с. Блатец
4
76
1
29
2
 
1
25
2
50
6
 
с. Злати войвода
 
 
1
17
1
19
1
12
1
14
4
 
с. Крушаре
 
 
1
18
1
20
1
30
1
21
4
 
с. Стара река
 
 
0,5
6
0,5
9
0,5
4
0,5
6
2
 
с. Бяла
 
 
1
11
0,5
11
0,5
6
1
12
3
 
с. Камен
1
15
1
19
1
17
1
13
1
18
4
 
с. Жельо войвода
 
 
1
28
1
36
1
22
1
25
4
 
с.Гавраилово
 
 
1
20
1
24
1
19
1
20
4
 
с.Самуилово
 
 
2
50
3
55
2
40
2
44
9
 
 
ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 
V КЛАС
VI КЛАС
VII КЛАС
VIII КЛАС
ОБЩО
 
П
У
П
У
П
У
П
У
П
У
с. Блатец
1
22
1
29
1
18
1
15
4
 
с. Злати войвода
0,5
11
0,5
9
0,5
11
0,5
8
2
 
с. Крушаре
1
21
1
27
0,5
13
0,5
17
3
 
с. Стара река
0,5
11
0,5
5
0,5
18
0,5
6
2
 
с. Бяла
1
12
1
12
1
10
1
15
4
 
с. Камен
1
14
1
15
0,5
14
0,5
12
3
 
с. Жельо войвода
1
23
1
21
1
17
1
15
4
 
с.Гавраилово
2
53
2
52
1
29
1
16
6
 
с.Самуилово
2
51
2
49
1
27
1
17
6
 
 
 ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО – ОБЩЕЖИТИЕ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР РОХОВ" – СЛИВЕН – 4 ГРУПИ

 

2.Допълнителното финансиране на маломерни и слети паралелки да се определи на база на броя на учениците от информационната система "Админ" на Министерството на образованието и науката към 01.10.2009 г. и 01.01.2010 г., като размера на единния разходен стандарт за един ученик определен от Министерството на финансите и методиката зададена в чл.11, ал. 2 от Наредба №7 на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

3.Утвърждава средна месечна посещаемост - 16 деца за следните детски градини:

Наименование на детската Градина
Целодневни групи
Полудневни групи
Седмични групи
било
става
било
става
било
става
ЦДГ "Теменуга" Сливен
7
7
0
0
0
0
ЦДГ "Синчец" Сливен
8
8
0
0
0
0
ЦДГ "Мак" Сливен
7
7
1
1
0
0
ЦДГ "Божур" Сливен
8
8
0
0
0
0
ЦДГ "Детски рай" Сливен
8
8
0
0
0
0
ЦДГ "Зорница" Сливен
4
4
0
0
0
0
ЦДГ "В. и Х.Папазян" Сливен
6
6
2
2
0
0
ЦДГ "Детство" Сливен
5
5
0
0
0
0
ЦДГ "Звездица" Сливен
6
6
3
3
0
0
ОДЗ "Елица" Сливен
8
8
0
0
0
0
ОДЗ "Еделвайс" Сливен
4
4
0
0
0
0
СДГ "Калина" Сливен
3
3
0
0
3
3
ЦДГ "Здравец" Сливен
4
4
1
1
0
0
Наименование на детската Градина
Оздравителни групи
Помощни групи
Яслени групи
било
става
било
става
било
става
ЦДГ "Теменуга" Сливен
0
0
0
0
0
0
ЦДГ "Синчец" Сливен
0
0
0
0
0
0
ЦДГ "Мак" Сливен
0
0
0
0
0
0
ЦДГ "Божур" Сливен
0
0
0
0
0
0
ЦДГ "Детски рай" Сливен
0
0
0
0
0
0
ЦДГ "Зорница" Сливен
0
0
2
2
0
0
ЦДГ "В. и Х.Папазян" Сливен
0
0
0
0
0
0
ЦДГ "Детство" Сливен
0
0
0
0
0
0
ЦДГ "Звездица" Сливен
0
0
0
0
0
0
ОДЗ "Елица" Сливен
0
0
0
0
2
2
ОДЗ "Еделвайс" Сливен
0
0
0
0
2
2
СДГ "Калина" Сливен
1
1
0
0
0
0
ЦДГ "Здравец" Сливен
0
0
0
0
0
0

ЗАБЕЛЕЖКА: Средната месечна посещаемост - оздравителни и седмични групи – 14 деца.

Помощни групи – 8 деца.

4.Утвърждава средна месечна посещаемост – 12 деца за следните детски градини:

Наименование на детската Градина
Целодневни групи
Полудневни групи
 
било
става
било
става
ЦДГ "Здравец" гр.Кермен
2
2
0
0
ЦДГ "Зорница" с.Гавраилово
2
2
0
0
ЦДГ "Иглика" с.Бяла
1
1
0
0
ЦДГ "Роза" с.Ж.войвода
2
2
0
0
ЦДГ "Слънчо" с.Самуилово
2
2
2
2
ЦДГ "Перуника" с.Сотиря
1
1
1
1
ЦДГ "Пролет" с.Гергевец
1
1
0
0
ЦДГ "Минзухар" с.Крушаре
1
1
1
1
ЦДГ "Диляна" с.Трапоклово
1
1
0
0
ЦДГ "Радост" с.Камен
1
1
0
0
ЦДГ "Слънце" с.Новачево
1
1
0
0
ЦДГ "Иглика" с.Стара река
1
1
0
0
ЦДГ "Ралица" с.Злати войвода
1
1
0
0
ЦДГ "Снежанка" с.Ковачите
1
1
0
0
5.Утвърждава съществуването на една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца на територията на община Сливен за учебната 2009/2010 година, както следва:

 1. ПДГ с. Младово
2. ПДГ с. Струпец
3. ПДГ с. Мечкарево
4. ПДГ с. Градско

6.Осигурява средства от бюджета на община Сливен за обезпечаване на учебно възпитателния процес на следните полудневни детски градини:

Наименование на ПДГБрой деца до 5 годиниБрой деца на 6 години
1.ПДГ с. Ступец
4
8
2.ПДГ с. Младово
7
6
3.ПДГ с. Мечкарево
12
0
4.ПДГ с. Драгоданово
7
10
5.ПДГ с. Блатец
7
8
6.ПДГ с. Глушник
15
2
7.ПДГ с. Горно Александрово
15
7
8.ПДГ с. Глуфишево
10
8
9.ПДГ с. Тополчане
65
0
10.ПДГ с. Градско
4
4
11.ПДГ с. Чинтулово
22
0
 В резултат утвърждаването структурата на учебните и детски заведения за учебната 2009/2010 година:

7.Намалява паралелките и групите в учебните и детските заведения, както следва:

Учебни заведенияПодготвителни класовеНачален курсСреден курсГорен курс
I СОУ "Х.М.Пашов"
1
0
0
0
III ОУ "Д-р Ив.Селимински"
0
0
1
0
VIII ОУ "Ю.Гагарин"
0
0
1
0
X СОУ "Й. Йовков"
0
0
1
0
XI СОУ "К.Константинов"
0
1
0
0
XII ОУ "Ел. Багряна"
0
0
1
0
VII ОУ "П.Хитов"
0
0
1
0
8.Увеличава паралелките и групите в учебните и детските заведения, както следва:

Учебни заведенияПодготвителни класовеНачален курсСреден курсГорен курс
НУ "Х.Димитър" с.Селиминово
1
0
0
0
ОУ "Св. П.Хилендарски" с.Сотиря
0
1
5
0
ОУ "Н. Геров" с. Гавраилово
0
0
1
0
ОУ "Св.Климент Охридски" с.Блатец
0
1
0
0
ОУ "Хр. Ботев" с. Самуилово
0
0
1
0
IV ОУ "Д. Петров" гр. Сливен
0
0
1
0
VI ОУ "Бр. Миладинови" гр. Сливен
0
1
1
0
ХГ "Д.Дамянов" Сливен
0
0
1
1
ПМГ "Д.Чинтулов" Сливен
0
0
1
0
Спортно училище "Д.Рохов" гр.Сливен
0
0
1
0
VII ОУ "П.Хитов"
0
1
0
0
  

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 626


Внасяне на предложение до Министерството на образованието и науката за определяне средищните училища на територията на Община Сливен за 2010 година


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 и чл.7 от Постановление № 84 от 06.04.2009 година на МС,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


 Предлага на министъра на образованието и науката да включи в Списъка на средищните училища за 2010 година следните учебни заведения, както следва:
1.Основно училище "Васил Левски", с.Стара река, Община Сливен, Област Сливен.
2.Основно училище "Св. Климент Охридски", с. Блатец, Община Сливен, Област Сливен.
3.Основно училище "Христо Ботев", с. Самуилово, Община Сливен, Област Сливен.
4.Основно училище "Найден Геров", с. Гавраилово, Община Сливен, Област Сливен.
5.Основно училище "Хаджи Димитър", с. Бяла, Община Сливен, Област Сливен.
6.Основно училище "Христо Смирненски", гр.Кермен, Община Сливен, Област Сливен.
7.Основно училище "Св.св.Кирил и Методий", гр.Сливен, кв. "Речица", Община Сливен, Област Сливен.
8.Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", с.Тополчане, Община Сливен, Област Сливен.
9.Основно училище "Братя Миладинови", с.Злати войвода, Община Сливен, Област Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 627


Приемане на решение за даване на статут на "защитени училища" за учебната 2009/2010 година на територията на Община Сливен от МОН


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


 Предлага на министъра на образованието и науката да бъде даден статут на защитени училища за учебната 2009/2010 година, както следва:
1.Основно училище "Хаджи Димитър", с.Бяла, Община Сливен, Област Сливен.
2.Основно училище "Васил Левски", с.Стара река, Община Сливен, Област Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 628


Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за подготовката и реализирането на проявите по повод празника на Сливен – 26 Октомври, Димитровден


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 433, т.3 от 04.10.2001г. на ОбС,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


1.Утвърждава по принцип идейния проект за празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден.
2.Утвърждава състава на Организационния комитет за подготовката и провеждането на празничните прояви.
3.Възлага на Организационния комитет в срок до 20.08.2009 г. на основата на предложения проект да разработи и предложи за утвърждаване конкретна програма за празника.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

за подготовката и провеждането на проявите в чест на 26 октомври

ДИМИТРОВДЕН, ПРАЗНИК НА СЛИВЕН – 2009 г.Председател: Радост Костова – заместник кмет на Община Сливен


Секретар: Дора Ескидарова – началник отдел "Култура и вероизповедания"


Членове: 1. Иван Петров – общински съветник, председател на ПК по ОНКВ;


2. Васил Йовчев – общински съветник, председател на ПК по ФБИР;


3. Красимир Кръстев – общински съветник, председател на ПК за децата, младежта и спорта


4. Петя Руменова – секретар на Община Сливен


5. Вълкан Янев – секретар на Сливенска митрополия


6. Весела Цонева – директор на "Инвест банк" – Сливен


7. Стоян Марков – Директор дирекция "Международно сътрудничество и евроинтеграция" в Община Сливен


8. Светомир Минчев – началник отдел "Канцелария, протокол, вътрешно и международно сътрудничество"


9. Йордан Берберов – началник отдел "Образование, спорт и младежки дейности" в Община Сливен


10. Гергана Савова – началник отдел "Икономическо развитие"


11. Николай Недялков – директор на ДТ "Стефан Киров"


12. Ефимия Павлова – директор на ДКТ


13. Галя Георгиева – секретар на ОНЧ "Зора"


14. Таня Евтимова – директор на Младежки дом

Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 629


Отпускане на финансови средства на НЧ "Слънце", с.Гавраилово, Община Сливен във връзка с провеждането на традиционния празник "Златна праскова"


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на НЧ "Слънце", с.Гавраилово, Община Сливен, във връзка с провеждане традиционния празник "Златна праскова", Гавраилово, 2009.
2.Средствата се предоставят по Решение № 254/1997 година на Общинския съвет – Сливен.
3.Задължава ръководството на НЧ "Слънце", с.Гавраилово, Община Сливен, да представи отчет за изразходените средства в ПК ОНКВ в срок до 30.09.2009 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 630


Упълномощаване представителя на Община Сливен за начина на гласуване в Общото събрание на "Овощен разсадник" АД, Сливен в ликвидация


На основание чл.27, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


Упълномощава Радостин Русев – представител на Община Сливен в Общото събрание на акционерите на "Овощен разсадник" АД – в ликвидация, гр.Сливен, да гласува "ЗА" приемането на решенията по т.1-5 и в интерес на общината по т.6 от дневния ред, определен в поканата за Общо събрание, насрочено на 20.07.2009 г. (понеделник ) от 13.00 часа в сградата на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД – гр.Сливен, бул. "Старозагорско шосе".


Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 631


Приемане на решение за изменение на подробните устройствени планове на гр.Сливен и с.Жельо войвода, Община Сливен


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


1.Дава съгласие за изменение на подробния устройствен план на УПИ V-"За възстановителен център" и УПИ ІV-"За тенискорт и подземни гаражи", кв.219, кв."Клуцохор", гр.Сливен, като се изследва възможността да бъде променена източната регулационна граница на УПИ V, без да се засяга нормалното функциониране на подземния гараж в УПИ ІV.
2.Дава съгласие за изменение на подробния устройствен план на УПИ І-"За жилищно строителство, КОО и трафопост", кв.2В, кв."Ново село-изток", гр.Сливен, като се изследва възможността за преотреждане на имота "За комплексно здравно обслужване".
3.Дава съгласие за изменение на подробния устройствен план на УПИ V-"За диагностичен пункт" и УПИ VІ-"За парк и амфитеатър", кв.55 по плана на с.Жельо войвода, Община Сливен, като се изследва възможността територията да бъде преотредена за допустими дейности.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 632


Мнение за опрощаване на дългове към държавни институции на Ваня Кънева Орешкова, град Сливен


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


Отхвърля молбата на Ваня Кънева Орешкова, ЕГН xxxxxxxxxx, град Сливен, Община Сливен, във връзка с опрощаване на задължения към общинска администрация – дирекция "Бюджет и финанси".


Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 633


Даване съгласие за започване процедура за изработване на ПУП–парцеларни планове в землището на с. Голямо Чочовени, Община Сливен


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с Глава VІ, раздел ІІІ от ЗУТ,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


Дава съгласие за изработване на ПУП – парцеларни планове за имоти № 011001, № 016016, № 017001, № 018002 и № 018023, находящи се в землището на с. Голямо Чочовени, Община Сливен.


Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:Препис!


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е

№ 634


Приемане на решение за одобряване на подробни устройствени планове – парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура в землищата на с.Бяла и с.Гавраилово, Община Сливен


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ

РЕШИ:


Одобрява проектите за подробни устройствени планове – ПУП-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод в землищата на селата Бяла и Гавраилово, Община Сливен за обслужване на вятърно-генераторен парк в землище с.Бяла, Община Сливен и ПУП за имоти: 080044 /стар 080015/, 081048 /стар 081038/, 081050 /стар 081040/ и 081046 /стар 081041/ в местност "Бърдото"; 087043 /стар 087024/ в местност "Тодоркиното"; 079092 /стар 079010/ и 079089 /стар 079085/ в местност "Папас кайра"; 088060 /стар088029/ в местност "Райкова пътека"; 086018 /стар 086009/ и 086048 /стар 086027/ в местност "Сюлейманов кладенец"; 087045 /стар087036/ в местност "Кънковото"; 059151 /стар 059109/ в местност "Дългата поляна"; 059155 /стар 059116/ и 059153 /стар 059125/ в местност "Студената вода"; 060119 /стар 060039/, 060121 /стар 060111/ и 061093 /стар 061026/ в местност "Дюс гюлджи"; 074076 /стар 074040/ в местност "Домусчи дере"; 076042 /стар 076016/, 076044 /стар 076023/ и 076048 /стар 076034/ в местност "Чешли баир"; 076046 /стар 076029/ в местност "Марковец"; 071091 /стар 071040/ и 071089 /стар 071015/ в местност "Гайдовец"; 085032 /стар 085030/ и 085034 /стар 085029/ в местност "Враилец", от вятърно-генераторен парк в землище с.Бяла, Община Сливен.


Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.07.2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ М.Кавръков
В я р н о,
Протоколист:
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.11.2016 г. webmaster