КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Стратегии и програми
 
Стратегии и програмиАрхив

Покана за обществено обсъждане на Концепция за интегриран туристически продукт на Община Сливен - 2019 г.
[Дата на публикуване - 09 май 2019 г.]


Годишен план на ползване на дървесина на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" за 2018 год. към Решение № 1278 на ОС - Сливен
[Дата на публикуване - 12 октомври 2018 г., размер на файла - 4 988 KB]


Годишен план на ползване на дървесина на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" за 2018 год. към Решение № 1029 на ОС - Сливен
[Дата на публикуване - 12 октомври 2018 г., размер на файла - 5 189 KB]


Протокол 2 от заседание на РГ
[Дата на публикуване - 14 август 2018 г., размер на файла - 263 KB]


Протокол 1 от заседание на РГ
[Дата на публикуване - 25 май 2018 г., размер на файла - 750 KB]


Вътрешни правила за дейността на РГ
[Дата на публикуване - 25 май 2018 г., размер на файла - 2 340 KB]


Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
[Дата на публикуване - 26 февруари 2018 г.]


ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Сливен по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
[Дата на публикуване - 19 януари 2018 г., размер на файла - 263 KB]


Годишен план за ползване на дървесина, собственост на Община Сливен, приет с Решение № 948 от 14.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 12 януари 2018 г., размер на файла - 13 628 KB]


Предоставяне на дървесина по реда на чл.38, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите.
[Дата на публикуване - 15 ноември 2017 г., размер на файла - 792 KB]


Допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен" и ДГС "Стара река"
[Дата на публикуване - 03 ноември 2017 г., размер на файла - 9 560 KB]


Допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен" и ДГС "Стара река"
[Дата на публикуване - 03 ноември 2017 г., размер на файла - 10 269 KB]


Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2017 година
[Дата на публикуване - 24 април 2017 г., размер на файла - 344 KB]


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.
[Дата на публикуване - 17 февруари 2017 г., размер на файла - 486 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Стара река"
[Дата на публикуване - 21 декември 2016 г., размер на файла - 2 234 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен" и ДГС "Стара река"
[Дата на публикуване - 21 декември 2016 г., размер на файла - 2 300 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен"
[Дата на публикуване - 21 декември 2016 г., размер на файла - 2 195 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2016 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Сливен"
[Дата на публикуване - 08 януари 2016 г., размер на файла - 706 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2016 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Стара река"
[Дата на публикуване - 08 януари 2016 г., размер на файла - 700 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.05.2019 г. webmaster