КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Общинска собственост
 
Общинска собственост
Публичен регистър на Община Сливен


Регистър Общинска собственост


Съобщения по АПК


Отчуждаване на имоти


Замени на имоти


Съобщения по НРПУРОИ


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" - СЛИВЕН


ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

Осъществява дейностите по установяване, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – актуване и деактуване, сделки по разпореждане и управление на общинските имоти, прилагане на реституционните закони, осъществява методическо ръководство и контрол по управлението и разпореждането с общинската собственост от кметствата и общинските звена.


"Регистрация и разпореждане с общинската собственост":

 1. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината, след което съставя актове за общинска собственост, осъществява вписването и декларирането на имотите, води регистри на общинската собственост, извършва отписването на имотите от актовите книги;
 2. Изготвя проекти за решения на ОбС, свързани с придобиването и разпореждането с общинска собственост и отчуждаване;
 3. Подготвя и докладва преписките по придобиване, предоставяне за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – продажба или учредяване на вещни права, делби, прекратяване на съсобственост, замени на имоти общинска собственост, концеси;
 4. Подготвя и докладва преписките по отчуждаване на имоти и прилагане на ПУП по отношение на общински терени;
 5. Подготвя провеждането на търгове и конкурси по продажба и учредяване на вещни права върху имоти общинска собственост и концесии;
 6. Осъществява методическо ръководство по прилагането на ЗОС, ППЗОС, Наредбата по чл. 8 от ЗОС на кметовете на населените места;
 7. Упражнява от името на кмета на общината общ надзор по управлението и разпореждането с общинска собственост;
 8. Води регистър на общинската собственост, включена в капитала или предоставена на общински търговски дружества и предприятия;
 9. Съхранява преписките на реституираните имоти;
 10. Издава удостоверения по молби на физически и юридически лица;
 11. Заверява молби, декларации по обстоятелствена проверка;
 12. Води регистър на сключените сделки по управление и разпореждане с общинска собственост;
 13. Подготвя ежемесечни справки за придобитите и продадени имоти.

"Управление и приватизация на общинската собственост":

 1. Подготвя провеждането на процедурите по отдаване под наем на нежилищните имоти общинска собственост;
 2. Обработва и докладва преписките по отдаване под наем на нежилищни имоти общинска собственост;
 3. Подготвя надлежните договори и допълнителните споразумения към тях;
 4. Осъществява контрол по изпълнението на наемните договори, подготвя ежемесечни справки за нередовните наематели;
 5. Извършва процедурите по прекратяване на наемните договори;
 6. Изготвя,организира и изпълнява процедурата по принудително изземване на общински нежилищни имоти;
 7. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонт и поддръжка на същите;
 8. Прави предложения за премахване на негодни за обитаване и застрашени от самосрутване общински имоти;
 9. Подготвя преписките, организира и провежда процедури по разпореждане с движими вещи общинска собственост;
 10. Приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти и рекламно-информационни елементи на територията на общината, подготвя наемните договори и упражнява контрол по изпълнението им, изготвя и връчва предписания за демонтаж на съоръженията;
 11. Извършва дейността по настаняване в общинския жилищен фонд: съвместно с Дирекция “Хуманитарни дейности и социална политика” подготвя годишните списъци на нуждаещите се от жилища граждани, подготвя настанителни заповеди, провежда процедурите по прекратяване на наемните правоотношения, упражнява контрол на дейността на “Инвест-комплекс” ЕООД по стопанисване и поддържане на общинския жилищен фонд, извършва принудително изземване на общински жилища;
 12. Подготвя годишен план за приватизация на общинска собственост и организира изпълнението му, подготвя предложения за решения на ОбС, свързани с приватизацията – подготвя тръжната и конкурсна документация, организира провеждането на търгове и конкурси за приватизация на общински обекти, подготвя приватизационните договори и упражнява текущ контрол по изпълнението им, за което изготвя доклади до кмета и комисията по следприватизационен контрол на ОбС.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.07.2017 г. webmaster