НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - На 1 ноември се отварят ценовите оферти за ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Общинска администрацияEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


На 1 ноември се отварят ценовите оферти за ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежаНа 1 ноември 2012 г. от 15.00 часа в стая № 17 на общинската администрация ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Сливен”, открита с Решение № РД 15 - 1313/05.09.2012 г. на кмета на общината.

Участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

• Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

• Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

• Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 30.10.2012 webmaster