КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Информация от отдел „Екология”


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Информация от отдел „Екология” 

 

През 2009г. са извършени следните дейности по Договор от 15.06.2009г. за ,,Улавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на място на бездомни кучета’’ с ,,Привет’’ЕООД - за периода 06.09г.-12.09г. са обработени общо 865 бездомни кучета, от които 443 женски, 323 мъжки и 99 евтаназирани.

През 2009г. в Община Сливен са регистрирани общо 26 домашни кучета, с които общият брой на кучетата регистрирани до момента става 97.( регистрирани за 2007г.- 27 кучета, за 2008г.-38 и до 01.2010г.-6 кучета )

Администрацията на Община Сливен напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Регистрацията се извършава от длъжностно лице в отдел ,,Екология’’ /стая 27/ при Община Сливен след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 20 лева. Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в дирекция ,,Местни данъци и такси’’ /сградата на новия театър/ при Община Сливен. Към декларацията се прилагат копия на 2-ра и 3-та страница от ветеринарномедицинския паспорт на кучето и при необходимост документ удостоверяващ целта на ползването му.

Собствениците на вече регистрирани в общинска администрация домашни кучета, заплащат пълния размер на таксата, а на придобитите през текущата година - една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация своя домашен любимец, да направят това до края на календарната година. Припомняме, че кастрираните кучета са една от категориите, които са освободени от заплащане на "Такса за притежаване на куче”, а за кучета с поставен микрочип, не се заплаща таксата за първата година от неговото регистриране.

Другите категории кучета, за които собственикът е освободен от заплащане на “Такса за притежаване на куче” са:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. ловни кучета;

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец. Необходимо е да представите в общинска администрация ветеринарният паспорт на кучето и документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.) удостоверяващ, че кучето Ви е от изброените 6 категории. При административната регистрация, данните за всяко домашно куче и неговия собственик се вписват в регистър. В резултат на това, Вие ще получите “Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче’’, документ за платена такса и ще научите какви са Вашите права и задължения според местната нормативна уредба. Регистрационният талон и ветеринарномедицинския паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома. Също така трябва да носите и необходимите помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на Вашето куче.

При установяване на нерегистрирано куче на собственика - физическо лице се налага глоба от 20.00 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – глоба от 20.00 до 40.00 лева.

 

 

ОБЩИНА СЛИВЕН


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.02.2010 webmaster