КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Разпределение на агитационните материали по таблата, разположени по бул. "Цар Освободител"


З А П О В Е Д


№ РД-15-1063/26.09.2011 г.


На основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, във връзка с чл.134,ал.3 от Изборния кодекс


З А П О В Я Д В А М:

  1. ОПРЕДЕЛЯМ специално поставените 8 (ОСЕМ) бр. табла на бул."Цар Освободител" (Ларгото), като места за разлепване на агитационни материали на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за президент, вицепрезидент, общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.
  2. Разпределението на таблата между кандидатите да става съгласно схемата, обявена след изтегления от ОИК на 21.09.2011 г. жребий за поредността на бюлетините. Същата е неразделна част от настоящата заповед.
  3. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери.
  4. Забранявам поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електрически стълбове, както и в превозните средства на общинския транспорт.
  5. За поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и др., които не са общинска собственост, е необходимо писменото съгласие на собственика на имота.
  6. Кметовете на кметства и кметските наместници (или изпълняващите длъжността – заместващи ги) да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.
  7. Агитационните материали, поставени на неразрешени места, по решение на ОИК се премахват или изземват от назначени за целта двама служители от фирмата подържаща чистотата , придружени от служители на Общината.
  8. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно по реда на Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК Сливен, кметовете, кметските наместници и средствата за масово осведомяване.


Контрола по изпълнението възлагам на секретаря на Общината.
ЙОРДАН ЛЕЧКОВ


Кмет на Община Сливен


Съгласно Заповед № РД 15-1054/19.09.2011г.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.10.2011 г. webmaster