КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Център за административно обслужване на гражданите


ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА СЛИВЕН - МОСТ МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНИТЕ







УСЛУГИ ПО ДЕЙНОСТИОН-ЛАЙН УСЛУГИАНТИКОРУПЦИЯ - ПОРТАЛ


Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №1

e-mail: kmet@sliven.bg

http://www.sliven.bg



РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦИАОГ СЛИВЕН: от 8.00 ч. до 17.00 ч.


В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работа на ЦИАОГ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч.


СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В
ЦИАОГ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОНИКА СИРОМАХОВА044 611 159Гражданско състояние
ИВЕЛИНА ИВАНОВА044 611 159Гражданско състояние
АНИ БУЛГАРОВА044 611 158Общинска собственост и стопански дейности
РУМЯНКА СПИРОВА044 611 157Териториално и селищно устройство


РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦАО В КВАРТАЛИТЕ НА ГРАД СЛИВЕН: от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа


КВ. "НАДЕЖДА"ПЕТЯ БАНЧЕВА
ЗЮЛФИЕ ХАСАНОВА
044 66 21 31
КВ. "РЕЧИЦА"КАТЯ ПОПОВА044 67 01 36
КВ. "ДЕБЕЛАТА КОРИЯ"НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА044 66 75 11


АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ съгласно Наредбата за административното обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.


Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.


АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ се извършва от определените за това длъжностни лица в ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, който функционира от 2000 година. Центърът е изграден така, че осигурява удобен достъп на гражданите, включително и на тези с увреждания. С указателните табелки и номерации се създават условия за бързо ориентиране на гражданите за извършване на исканите от тях услуги.


В кварталите “Надежда”, “Речица” и “Дебелата кория” функционират Центрове за административно обслужване, като техните функции са определени в чл.104 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

 • Всяко физическо или юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.
  Искането може да бъде заявено устно или в писмена форма лично, чрез упълномощен представител или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.
  При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата.
 • Административните услуги се извършват при спазване принципите за:
  *компетентност;
  *срочност и спазване на установените правила;
  *разграничаване на отговорностите между изпълнителите на различните операции;
  *прилагане на служебното начало за установяване на необходими факти, без участието на заявителя на услугата, в случаите, когато това е възможно.
 • При приемане на искането служителят от Центъра за информационно и административно обслужване:
  *уточнява начина, по който да бъде уведомен потребителя на услугата (писмо, телефон и др.);
  *уведомява заявителя за срока за извършване на услугата и размера на дължимата такса;
  *регистрира искането съгласно установените правила;
  *проверява дали вече има образувани преписки от същия вид и ги обвързва.
  Проверката на подаденото заявление включва:
  - сравняване със списъка на услугите;
  - формата и съдържанието (реквизитите)
  - приложените изискуеми документи;
  - подпис (печат) на подателя.
  - Когато се установи, че искането не отговаря на изискванията или липсват документи, то не се приема. Служителят е длъжен да изясни пропуските и да даде указания за тяхното отстраняване.
  Споровете между служител и заявител по повод неприемане на заявление се решават от йерархически по-горния административен орган.
 • Когато длъжностно лице, което е започнало производството, установи, че административната услуга трябва да бъде извършена от друг, той му изпраща незабавно преписката, като уведомява заявителя за това.
 • Таксите, които се заплащат за административните услуги са определени от Общинския съвет с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Сливен
 • За извършената услуга се съставят изходящи документи (заповед, решение, удостоверение, скица и др.), които са предназначени за заявителя.
 • Право да получат документа за услугата имат: лицето, заявило исканата услуга, членове на неговото семейство, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено от тях длъжностно лице. Получаването на документа се удостоверява с подпис на получателя и обозначаване датата на получаването.




Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.09.2017 г. webmaster