КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологични кабинети в населените места на Община Сливен:
ОБЩИНА СЛИВЕН


гр. Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 66 23 50 на основание Заповед №РД-15-723 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Сливен,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни имоти, публична общинска собственост, представляващи:


1.1. Помещение (стоматологичен кабинет) с полезна площ 20 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС
 2. Депозит: 50 (петдесет) лева;
 3. Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 4. Срок за наемане: 5 (пет) години;
 5. Предназначение: стоматологичен кабинет;
 6. Изисквания към кандидатите:
  - да са с регистрирана практика по дентална медицина, с предмет на дейност първична или специализирана практика за първична помощ по дентална медицина;
  - да имат сключен договор с НЗОК за първична или специализирана дентална помощ.

1.2. Стая с площ 16 кв.м., находяща се на І-ви етаж на двуетажна масивна сграда – кметство, здравна служба, поща и читалище, парцел ІІ, кв. 1 по плана на кв. "Дебелата кория", гр. Сливен, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена: 30 (тридесет) лева, без ДДС
 2. Депозит: 30 (тридесет) лева;
 3. Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
 4. Срок за наемане: 5 (пет) години;
 5. Предназначение: стоматологичен кабинет;
 6. Изисквания към кандидатите:
  - да са с регистрирана практика по дентална медицина, с предмет на дейност първична или специализирана практика за първична помощ по дентална медицина;
  - да имат сключен договор с НЗОК за първична или специализирана дентална помощ.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 09.05.2018 г., след заплащане в брой на цена 20 лв. без ДДС в приходната каса на Община Сливен (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 16.05.2018 год.


Търгът ще се проведе на 10.05.2018 год., в зала №119 на Община Сливен от 10.30 часа, последователно за всеки обект. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 17.05.2018 г. при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.04.2018 г. webmaster