КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, попадащи в поземлен имот с идентификатор 67338.551.1, Централна градска част, предназначени за разполагане на преместваеми детски атракциони – колички, клатушки и др., съгласно подробни схеми, утвърдени от гл. архитект на Община Сливен, както следва:
ОБЩИНА СЛИВЕН


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 от НРПУРОИ и чл.19, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен, Решение № 1026 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Сливен и Заповед № РД 15-517/27.03.2018г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, попадащи в поземлен имот с идентификатор 67338.551.1, Централна градска част, предназначени за разполагане на преместваеми детски атракциони – колички, клатушки и др., съгласно подробни схеми, утвърдени от гл. архитект на Община Сливен, както следва:

 1. Терен с площ 7,00 кв.м., находящ се пред сградата на бул. "Цар Освободител" № 34 – позиция 1, първа зона.
  Начална месечна наемна цена: 42 (четиридесет и два) лева/кв.м. без ДДС, депозит: 42 (четиридесет и два) лева, стъпка на наддаване: 4 (четири) лева, срок на наемане: 5 (пет) години;
 2. Терен с площ 7,00 кв.м., находящ се пред сградата на бул. "Цар Освободител" № 17 – позиция 2, първа зона.
  Начална месечна наемна цена: 42 (четиридесет и два) лева/кв.м. без ДДС, депозит: 42 (четиридесет и два) лева, стъпка на наддаване: 4 (четири) лева, срок на наемане: 5 (пет) години;
 3. Терен с площ 7,00 кв.м., находящ се между сградите на бул. "Цар Освободител" № 37 и № 39 – позиция 3, първа зона.
  Начална месечна наемна цена: 42 (четиридесет и два) лева/кв.м. без ДДС, депозит: 42 (четиридесет и два) лева, стъпка на наддаване: 4 (четири) лева, срок на наемане: 5 (пет) години;
 4. Терен с площ 4,00 кв.м., находящ се между сградите на бул. "Цар Освободител" № 37 и № 39 – позиция 4, първа зона.
  Начална месечна наемна цена: 42 (четиридесет и два) лева/кв.м. без ДДС, депозит: 42 (четиридесет и два) лева, стъпка на наддаване: 4 (четири) лева, срок на наемане: 5 (пет) години;

В търга могат да участват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по смисъла на ТЗ.


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая № 22 на общината, до 16:00 часа на 10.04.2018 г., след заплащане в брой, на цена 20 лева, без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 17.04.2018 г. За всяка отделна позиция се закупува отделна тръжна документация.


Документите за участие в търга, окомплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.


Търгът ще се проведе на 11.04.2018 г. в зала № 119 на общината, от 10.30 часа. При ненаемане на някоя от позициите, повторен търг да се проведе на 18.04.2018 г. при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината,


Тел.: 044/611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.03.2018 г. webmaster