КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост в с. Злати войвода и с. Ковачите:
ОБЩИНА СЛИВЕН


гр. Сливен, бул.”Цар Освободител” №1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 662350, на основание Заповед №РД-15-397 от 07.03.2018 год. на Кмета на общината,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок на част от имот, частна общинска собственост, представляващи:


1.1. Помещение (дрогерия) с полезна площ 20 кв.м., находящо се в масивна сграда на един етаж и сутерен (бивш общински дом) в с. Злати войвода, общ. Сливен, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена: 100 (сто) лева, без ДДС;
 2. Депозит: 100 (сто) лева;
 3. Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
 4. Срок за наемане: 5 (пет) години;
 5. Предназначение: за дрогерия;
 6. Изисквания към кандидатите: да са еднолични търговци и юридически лица с право да продават лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание; медицински изделия; продукти и стоки със значение за здравето на хората.

Помещение (аптека) с полезна площ 40 кв.м., находящо се в двуетажна масивна сграда – бивша здравна служба в с. Ковачите, общ. Сливен, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена: 200 (двеста) лева, без ДДС;
 2. Депозит: 200 (двеста) лева;
 3. Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;
 4. Срок за наемане: 5 (пет) години;
 5. Предназначение: за аптека;
 6. Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по ТЗ, с предмет на дейност търговия на дребно с лекарствени продукти;

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината в срок до 16:00 часа на 28.03.2018 год. след заплащане в брой на цена 20 лева, без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 04.04.2018 год.


Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.


Търгът ще се проведе на 29.03.2018 год. в зала №119 на общината от 10:15 часа. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 05.04.2018 год., при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.03.2018 г. webmaster