КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на нежилищна сграда на два етажа, предназначена за търговия, обществено обслужване,… адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. "Цар Симеон" № 1, площ 198 кв.м.,…:
ОБЩИНА СЛИВЕН


На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 1065/29.03.2018 г. на Общински съвет - Сливен и Заповед № РД 15-1136/02.05.2018 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на нежилищна сграда на два етажа, предназначена за търговия, обществено обслужване и допустима съгласно статута на зоната стопанска дейност със ЗП 198 (сто деветдесет и осем) кв.м., и РЗП 396 (триста деветдесет и шест) кв.м., в която не е включена площта на сутерена, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67338.534.39 (УПИ XI, кв.734 по ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен), по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастър, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. "Цар Симеон" № 1, площ 198 кв.м., при съседи: 67338.534.40, 67338.534.48, 67338.547.13, 67338.534.38, актуван с АОС № 3142/25.04.2014 г.


Начална тръжна цена 96 500 (деветдесет и шест хиляди и петстотин) лева, депозит 67 550 (шестдесет и седем хиляди петстотин и петдесет) лева, стъпка 9 650 (девет хиляди шестотин и петдесет) лева.


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 21.05.2018 г. от 14:00 часа в зала № 119 на Община Сливен, в съответствие с условията на подготвената от отдел "Общинска собственост" тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 28.05.2018 г. от 14:00 часа.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по-късно от 16:00 часа на 18.05.2018 г.


За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16:00 часа на 25.05.2018 г.


За справки тел: 044/611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.05.2018 г. webmaster