КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Публичен регистър на Община СливенПрофил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България


Общински Концесии /Община Сливен/ - търсете за Сливен

АКСТЪР WEB РЕГИСТРИ


ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ


ВРЕМЕННИ РАЗРЕШЕНИЯ


КАТЕГОРИЗАЦИЯ


ТАКСИТА


РЕГИСТЪР - ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ /Приложение № 5 към чл. 8, ал. 2 от ППЗДП/


2017

"Център за кожно-венерически заболявания - Сливен" ЕООД (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 126 KB)


2016

"Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД гр. Сливен (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 116 KB)


"Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД гр. Сливен (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 117 KB)


2014

"Обреден комплекс" ЕООД - гр. Сливен (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 115 KB)


2013

"Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД гр. Сливен (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 116 KB)


"Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД гр. Сливен (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 116 KB)


2008

"Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - Сливен" ЕООД гр. Сливен (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 158 KB)


Публичен регистър на детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на територията на община Сливен


Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен


Регистър за общинските предприятия на Община Сливен (Публикувано на 24 юли 2018 г., размер на файла - 94 KB)


Регистър на търговските дружества с общинско участие (Публикувано на 02 август 2018 г., размер на файла - 164 KB)


Регистър на недвижимите културни ценности
[Дата на публикуване - 21 септември 2017 г., размер на файла - 693 KB]


Регистър на рекламни елементи (Публикувано на 26 септември 2017 г., размер на файла - 140 KB)


Регистър на издадените разрешителни за строеж - община Сливен - 2017 (Публикувано на 05 април 2017 г., размер на файла - 116 KB)


Регистър на издадените разрешителни за строеж - община Сливен - 2016 (Публикувано на 05 април 2017 г., размер на файла - 245 KB)


Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен - 2016 г. (Публикувано на 05 април 2017 г., размер на файла - 308 KB)


Регистър на домашни и безстопанствени кучета (Публикувано на 08 септември 2016 г., размер на файла - 1 237 KB)


Данни за дейности свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен (Публикувано на 08 септември 2016 г., размер на файла - 120 KB)


Туристически обекти подлежащи на потвърждаване категорията през 2018 г. (Публикувано на 09 февруари 2018 г., размер на файла - 64 KB)


Списък на търговските обекти подлежащи на подновяване на категоризацията през 2017 година (Публикувано на 25 януари 2017 г., размер на файла - 143 KB)
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


за 2014 г. [Дата на публикуване - 05 февруари 2015 г., размер на файла - 123 KB]


за 2013 г. [Дата на публикуване - 27 март 2014 г., размер на файла - 167 KB]


за 2012 г. [Дата на публикуване - 27 февруари 2013 г., размер на файла - 79 KB]


за 2011 г. [Дата на публикуване - 02 април 2012 г., размер на файла - 59 KB]


за 2010 г. [Дата на публикуване - 07 януари 2011 г., размер на файла - 27 KB]


за 2009 г. [Дата на публикуване - 15 юни 2010 г., размер на файла - 22 KB]


за 2008 г. [Дата на публикуване - 24 юни 2010 г., размер на файла - 21 KB]с данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени части и обекти по чл. 1, ал. 2, т.3 ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСКСъздаването и воденето на публичния регистър е на основание:


• Чл. 29, ал.2 от ЗПСК


• Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003г.Публичният регистър се състои от два основни раздела:


І. Раздел "Приватизация", който отразява процесите на приватизация, осъществяван от ПОАП след влизане в сила на ЗПСК състои се от следните партиди:


• Партида А


с данни за дружествата с общинско участие в капитала


Партида B


с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТДІІ. Раздел "Следприватизационен контрол", който отразява осъществявания следприватизационен контрол. Състои се от следните партиди:


Партида C


с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК


• Партида D


с данни за приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.08.2018 г. webmaster