НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Сливен
О Б Щ И Н А - С Л И В Е Н
Н А Р Е Д Б А


за пожарната и аварийната безопасност
на територията на Община СливенГЛАВА ПЪРВА

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирмите, предприятията, учрежденията, обществените организации и гражданите, с цел осигуряване на пожарната и аварийната безопасност на територията на общината.
Чл.2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.
Чл.3. Разпорежданията на специализираните органи на пожарната и аварийната безопасност издадени в границите на тяхната компетентност, са задължителни за длъжностните лица и гражданите.
Чл.4. Решенията и указанията на Общинския съвет, кмета на общината, кметовете и кметските наместници на населените места издадени в границите на тяхната компетентност, са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.
Чл.5./1/При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителни дейности, своевременно се уведомяват Териториалното поделение на службата за пожарна и аварийна безопасност чрез телефон – 160.
 /2/За указания и информация се ползват телефоните в съответните кметства или в Районната служба "Пожарна и аварийна безопасност" (РСПАБ), гр.Сливен на телефон 044/66-25-54.


ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел І – Общински обекти

Чл.6./1/Във всеки обект собственост на общината се създава папка –досие с документи, касаещи организацията на пожарната и аварийната безопасност, съобразени с изискванията на Наредба № І – 209 от 22.11.2004 год. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация (ДВ бр.107 от 2004 год.), а именно:
  1.Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Сливен;
  2.Инструкция за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност на територията на обекта, в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и други, съгласно Приложение № 1 от Наредбата;
  3.Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при ликвидиране на пожари и аварии;
  4.Планове за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност при капитални и текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес;
  5.Планове за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица;
  6.Заповеди на ръководителя на обекта, издадени на основание чл.11, ал.1 от Наредба № І -209/2004 г. и Приложение № 2 от настоящата Наредба;
  7.Документи издадени от специализираните контролни органи на пожарната и аварийната безопасност адресирани до общинските обекти;
  8.Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица.
 /2/Документите по т. 1, 2, 3 ,4 и 5 на ал. 1, след изготвянето им се съгласуват с Районната служба "Пожарна и аварийна безопастност" град Сливен.
 /3/Плановете за евакуация се изработват за производствени и обществени сгради за масово пребиваване на хора /най-малко с едно помещение и над 50 човека/ както и за училища, детски и болнични заведения.
 /4/Плановете за действия при ликвидиране на аварии и пожари се изработват за обекти с над 10 човека персонал.
 /5/В случаите, когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се извършват от външни организации плановете по ал.1,т. 4 се изготвят съвместно.
 /6/Периодично, но поне един път годишно плановете по ал.1,т. 3 и т.5 се проиграват практически, за което се съставя протокол.
Чл.7. Ръководителите на обекти възлагат дейността по пожарната и аварийната безопасност (ПАБ) на определени длъжностни лица (координатори на дейността по ПАБ) с писмена заповед. Такива длъжностни лица се назначават и за сградите на кметствата. За определените координатори на дейността по пожарната и аварийната безопастност се изготва списък съгласно Приложение № 3 от Наредбата.


Раздел ІI – Обекти на производствени, обслужващи и търговски фирми

Чл.8. Координатор на дейността по осигуряване връзката с Районата служба "Пожарна и аварийна безопастност" във фирми с персонал до 10 човека се изпълнява от ръководителя й, а при персонал над 10 човека може и от посочено от ръководителя лице.
Чл.9./1/Във всеки обект се създава папка – досие с документи, касаещи организацията на пожарната и аварийната безопасност, съобразени с изискванията на Наредбата за пожарната безопасност на обекти в експлоатация, съдържаща:
  1.Наредба за пожарната и аварийната безопастност на територията общината;
  2.Инструкция за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност на територията на обекта, в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и други, съгласно Приложение № 1 от Наредбата;
  3.Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при ликвидиране на пожари и аварии;
  4.Планове за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност при капитални и текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес;
  5.Планове за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица;
  6.Заповеди на ръководителя на обекта, издадени на основание чл.11, ал.1 от Наредба № І – 209/2004 г. и Приложение № 2 от настоящата Наредба;
  7.Документи издадени от специализираните контролни органи на пожарната и аварийната безопасност адресирани до обекта;
  8.Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица.
 /2/Документите по т. 2, 3 ,4, 5 и 8 на чл.9, ал. 1, след изготвянето им се съгласуват с Района служба "Пожарна и аварийна безопастност" – Сливен.
 /3/В случаите, когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се извършват от външни организации плановете по т. 4 на чл..9, ал.1 се изготвят съвместно.
 /4/Плановете за евакуация се изработват за производствени и търговски сгради за масово пребиваване на хора /поне с едно помещение с над 50 човека/ както и за частни, детски, учебни и здравни заведения.
 /5/Плановете за действия при ликвидиране на аварии и пожари се изработват за обекти с над 10 човека персонал.
 /6/Периодично, но поне един път годишно плановете по т. 3 и т.5 на чл.9, ал.1 се проиграват практически, за което се съставя протокол.


ГЛАВА ТРЕТА

ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел І – Територията на обектите

Чл.10. Територията на обектите системно се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро-безопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта по предназначение.
Чл.11./1/До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства до противопожарни хидранти, водоеми и противопожарните депа на разстояние по-малко от 12 метра.
Чл.12. Противопожарните хидранти, водоемите, противопожарните депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно БДС 123-009-83 и Наредба № 4 от 02.08.1995 г. на МВР за знаците и сигналите за безопастност на труда и противопожарна охрана.


Раздел ІІ – В личните дворове в населените места в общината

Чл.13./1/Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и други/ може да бъде на открито и в стопанските постройки.
 /2/Откритото складиране на груб фураж /балиран и не балиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояние между тях не повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.
 /3/Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят минерализовани ивици (заораване) с ширина най-малко два метра.
 /4/Забранява се открито складиране на груб фураж:
  1.На разстояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им;
  2.На тротоарната ивица или уличното платно;
  3.Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.
 /5/Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително се изисква:
  1.Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко шест метра;
  2.Когато разстоянието е по-малко от шест метра, една от срещуположните външни стени съответства на изискванията за брадмауер;
  3.Да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се ползват.
Чл.14. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:
  1.Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищните сгради с не горим покрив или до тях, ако стената е тип брандмауер;
  2.Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пластта не трябва да надвишава 1,5 метра. Същите да са защитени от влага и вода;
  3.Съхраняването на горими течности в жилищните сгради да става при стриктно спазване изискванията на чл. 41 от Наредба № 2 от 1987 г. изм. и доп. /ДВ бр.33/19.04.1994 г./ на МВР за противопожарни строително – технически норми.
Чл.15./1/Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на фурни /постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от:
  1.Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най-малко пет метра;
  2.Закрити и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра;
  3.Оградите на съседите, най-малко три метра.
 /2/Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.
 /3/Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента.
 /4/Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или поддържане на горенето.
 /5/Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и поддържане на горенето.
 /6/Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.
 /7/През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
 /8/След приключване огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаро-безопасно място.
 /9/Забранява се паленето на огън при силен вятър.
Чл.16./1/Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно-есенно почистване/ да става, като се спазват следните минимални разстояния от:
  1.Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра;
  2.Короните на дърветата, електрическите и телефонните проводници, оградите на съседите, най-малко четири метра.
 /2/Купчините да са с размери не по-големи от 1,5 метра в диаметър и един метър високи.
 /3/Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.
 /4/Да не се използват горими течности за разпалване и поддържане на горенето.
 /5/Да не се изгарят гуми и други синтетични отпадъци, които при горенето си отделят токсични вещества.
 /6/Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч свързан към водопровод.
 /7/През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
 /8/След приключване огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаро-безопасно място.
 /9/Паленето на огън да става само при тихо /безветрено/ време. Паленето на огън се забранява в случаите, когато парцелът е разположен в края на населеното място до житни блокове във восъчна зрялост или горски масиви при продължителна суша.
Чл.17./1/Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места – негорими сандъци или кофи, в близост до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно защитава срещу разпиляване от вятър.
 /2/Забранява се изхвърлянето на пепел и сгурия от печките на твърдо гориво в кофите за смет и битови отпадъци.
 /3/Забранява се паленето на съдържанието на кофите за смет и битови отпадъци.


Раздел ІІІ - Сгради и помещения и съоръжения

Чл.18. След напускане на работното място всеки работник и служител е длъжен да го остави в пожаро-безопасно състояние.
Чл.19. До взривоопасни и пожароопасни комуникации и съоръжения, аварийни пожаро-защитни, и пожарогасителни съоръжения на видно място се поставя схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.
Чл.20. Сградите и помещенията да се оборудват с необходимите изправни противопожарни уреди, съгласно Наредба № 2 на МВР за противопожарни строително - технически норми. Да се обозначи местоположението им, съгласно Наредба № 4 на МВР за знаците и сигналите за безопастност на труда и противопожарна охрана.
Чл.21. Пожароопасните и взривоопасни места и тези за тютюнопушене, и пътищата за евакуация се обозначават съгласно Наредба № 4, съгласно чл.20.
Чл.22. По време, когато в сградата пребивават хора всички евакуационни изходи да са отключени.
Чл.23. За мероприятия за масово събиране на хора /над 50 човека в помещение/ се предвиждат на определените за целта места, съответстващи на изискванията на Наредба № 2, съгласно чл.20.
Чл.24. Забранява се:
  1.Преграждането и складирането в евакуационните пътища;
  2.Премахване предвидените по проекта врати, стълбищни клетки, коридори и преддверия;
  3.Затваряне и закриване с мебели и други предмети на електрически табла, вътрешни противопожарни кранове и противопожарни уреди;
  4.Изменение на функционалното състояние на сгради и помещения в разрез с установения ред.


Раздел ІV – Електрически инсталации

Чл.25. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудването трябва да съответства на пожаро-безопасната експлоатация.
Чл.26. Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и отказ на автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация и се отстраняват до отремонтирането им.
Чл.27. Не се допускат в експлоатация електрически инсталации и съоръжения при:
  1.Конструктивни промени без съгласуване;
  2.Нестандартни и неизправни уреди;
  3.Нестандартни електрически предпазители;
  4.Оставени без наблюдение /без акумулиращи печки/;
  5.Нарушено защитно изпълнение;
  6.Нарушена инструкция за монтаж и експлоатация;
  7.Извършени ремонтни дейности от лица, непритежаващи необходимата квалификация.


Раздел V – Системи за отопление и вентилация

Чл.28. Отоплителните и вентилационните съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използване.
Чл.29. Преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 01 октомври отоплителните съоръжения, уреди и инсталации /общински, производствени и лични, намиращи се на територията на общината/ се проверят и отремонтират. В експлоатация да се допуснат само изправните.
Чл.30. Комините се почистват преди отоплителния сезон. Не се допускат в експлоатация комини:
  1.Неизмазани в подпокривното пространство;
  2.С незащитени отвори /без розетки и ревизионни вратички/.
Чл.31. Да се спазват следните изисквания за печките:
  1.Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/;
  2.Да са на разстояния не по-малко от един метър от горими материали и конструкции;
  3.Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от осемдесет сантиметра от горими предмети.
Чл.32. Печките на твърдо гориво да се зареждат и запалват без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението същите се почистват. При изхвърляне на пепелта и сгурията се спазват указанията на чл. 17 съгласно Наредбата.


Раздел VІ – Реконструиращи и модернизиращи се обекти

Чл.33. Преди частични ремонти, реконструкции и модернизации без спиране на производствения процес да се изготви "План осигуряващ пожарната и аварийната безопасност". Актовете за огневи работи са съставна част от плана.
Чл.34. При ремонти свързани с временно изключване на части от водопроводната мрежа на населените места и обектите, противопожарното водоснабдяване, пожаро - известителни инсталации (ПИИ) и пожаро - гасителни инсталации (ПГИ), както и свързани със затваряне на пътни участъци от уличната мрежа, да се уведоми Районната служба "Пожарна и аварийна безопастност".
Чл.35. Забранява се закриване, засипване, затапване или по друг начин довеждане до невъзможност използването на уличните пожарни хидранти (ПХ) и на тези в обектите.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел І – В горите

Чл.36./1/След обявяване на пожароопасния сезон от министъра на земеделието и горите на Република България, кметовете и кметските наместници на населените места в общината организират гасачески групи, за което издават Заповед съгласно Приложение № 4 от настоящата Наредба. Изготвят списъци, съгласно Приложение № 5 съгласно Наредбата, които съдържат:
  1.Численост на гасаческата група – да е най-малко осем човека на възраст от 18 до 60 години, мъже в добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място;
  2.Видове пожарогасителни съоръжения и материали ползвани от гасаческата група с посочено местонахождение и материално отговорно лице;
  3.Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и друга техника /трактори с плуг и водоноски/;
  4.Начин на оповестяване;
  5.Време и място на събиране.
 /2/Представител от "Нещатния щаб" на общината и КД инструктират гасаческите групи, във връзка със спазването на изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността й.
 /3/Гасаческата група се събира от кмета и кметския наместник на населеното място или от упълномощено от него лице.
 /4/Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите от Държавния противопожарен надзор, съвместно с кметовете и кметските наместници на съответното населено място.
 /5/Копие на списъците се изпращат в Районна служба "Пожарна и аварийна безопастност" и в Държавното лесничейство – Сливен.
Чл.37. Кметовете и кметските наместницина населените места изпълняват задълженията си по "Оперативния план" на Държавното лесничейство – Сливен.
Чл.38. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършването на дейности, които могат да доведат до възникване на пожари.


Раздел ІІ – По време на жътвената кампания

Чл.39./1/Кметовете и кметските наместници на населените места да организират и провеждат мероприятия за:
  1.Навременно разгласяване и разясняване спазването на изискванията и противопожарните правила на Наредба № І – 153 от 23.07.1999 год. на МЗГ (ДВ бр.77 и бр.99 от 1999 год.) за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожари сред населението както и за повишаване на готовността му за предотвратяването и гасенето на пожари;
  2.Денонощно дежурство на телефонен пост в кметството по време на кампанията;
  3.Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници;
  4.Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрялост.
 /2/Използване при нужда на гасаческата група във вида й на чл. 36 от Наредбата, като се актуализират гасителните средства.
Чл.40./1/Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площади да:
  1.Използват открит огън или пушат на разстояние не по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата;
  2.Използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.
 /2/Гражданите са длъжни:
  1.Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след настъпване на восъчна зрялос;
  2.Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели;
  3.Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания;
  4.Да се включват в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на пожарогасенето.
Чл.41. Стриктно да се спазват изискванията на Наредба № І-153 / 1999 год., на МЗГ за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари от земеделските кооперации, частните стопани и фирмите имащи отношение по прибирането и съхраняването на реколтата.
Чл.42. Забранява се изгарянето на стърнищата и сламата, сухата трева по слогове, крайпътните ивици и другите площи.


Раздел ІІІ – Есенно – зимния сезон

Чл.43./1/След изпълнение на мероприятията от Раздел ІV на Глава Трета от Наредба № І – 209 от 22.11.2004 год. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация (ДВ бр.107 от 2004 год.), в обектите на територията на общината се изготвят списъци от упълномощени лица, копие от тях се изпраща в Районна служба "Пожарна и аварийна безопастност". В тях се отразяват:
  1.Обекта;
  2.Помещение;
  3.Вид отоплителен уред;
  4.Име, презиме и фамилия на отговорника;
  5.Подпис на отговорника;
  6.Забележка.
 /2/На отговорниците на отоплителните уреди се провежда инструктаж.


ГЛАВА ПЕТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел І – Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази Наредба "обект" са всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната и аварийната безопасност и Закона за МВР в Република България.
§2. "Брандмауер" е негорима пожаро-защитна стена с граница на пожароустойчивост два часа и половина, която преминава през всички горими конструкции в сградата и излиза на тридесет сантиметра над покрива, съгласно чл. 17 от Наредба № 2 на МВР за противопожарни строителн - технически норми.
§3. КД – лице, координиращо дейността по осигуряване на пожарната безопасност.


Раздел ІІ. Преходни и заключителни разпоредби

§4. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на Наредба № І – 209 от 22.11.2004 год. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация (ДВ бр.107 от 2004 год.); Наредба № 2 на МВР за противопожарните строително – технически норми /Обн. в ДВ. бр. 58/1987 г., изм. и допълн. в ДВ бр. 33/1994 г./; Наредба № І – 153 от 23.07.1999 год. на МЗГ за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (ДВ бр.77 и бр.99 от 1999 год.); Наредба № 4 на МВР за знаците и сигналите за безопастност на труда и противопожарна охрана /Обн. в ДВ бр. 77/1995 г./ и всички други нормативни актове регламентиращи тази материя.
§5. Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна отговорност, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
§6. Контрол по тази Наредба се възлага кмета на общината, на кметовете и кметските наместници на населените места и членовете на КД по обекти.
§7. Наредбата влиза в сила от 01.01.2006 год.
§8./1/Наредбата се предоставя на кмета на Община Сливен, кметовете и кметските наместници на населените места и ръководителите на обекти.
 /2/Наредбата се огласява чрез средствата за масово осведомяване /в един местен седмичник / и се поставя на видно място в ЦИАОГ и кметствата на Община Сливен.
§9. Актове за установените нарушения се издават от:
  1.Определените със заповед на кмета служители от общинската администрация, кметове и кметски наместници и други длъжностни лица;
  2.Служители от Районно полицейско управление и Районна служба "Пожарна и аварийна безопасност" при РДВР – Сливен;
  3."Общинска охрана и СОТ – Сливен" ЕООД.
 

Наредбата е приета с Решение № 753 от 24.11 2005 година на Общински съвет – Сливен.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към чл.6,ал.1,т.2


ОБЩИНА СЛИВЕНИ Н С Т Р У К Ц И Я

за пожарната и аварийна безопасност по
време на жътвената кампанияН А Р Е Ж Д А М:


1. На кметовете и кметските наместници от общината:
  Да организират и провеждат мероприятия за:
 -Навременно разгласяване и разясняване на противопожарните правила сред населението, по време на жътвената кампания.
 -Денонощно дежурство по телефонен пост в кметството по време на кампанията.
 -Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
 -Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрялост.
 -Използване при нужда на гасаческата група и я осигури за целта.

  На гражданите от общината и временно пребиваващите:
 1.Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площади да:
  -Използват открит огън или да пушат на разстояние не по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.
  -Използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.
 2.Гражданите са длъжни:
  -Да не паркират моторни средства и установяват лагери до посевите след настъпване на восъчна зрялост.
  -Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.
  -Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.
  -Да се включат в погасяването на евентуално възникнал пожар и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на пожарогасене.
  На земеделските кооперации и частни производители:
  -Земеделските кооперации, частни стопани и фирми имащи отношение по прибиране и съхраняване на реколтата стриктно да спазват изискванията на Наредба № І – 153 от 23.07.1999 год. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (ДВ бр.77 и бр.99 от 1999 год.).
  -ЗАБРАНЯВА СЕ ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА.
К М Е Т : ............................
   Съгласувал:  
   Началник РСПАБ, гр.Сливен:/........................./
    /........................./ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към чл.6,ал.1,т.6


ОБЩИНА СЛИВЕНЗ А П О В Е Д

................... 

Относно: Определяне на координатори на дейността по ПАБ в кметствата по населени места в общината и в общински обекти, съгласно "Наредба за пожарната безопасност на обекти в експлоатация", с цел осигуряване на ПАБ и поддържане на строг противопожарен ред в обектите на общината.З А П О В Я Д В А М:


І.За КД на общината назначавам .............................................................................
ІI.Той е длъжен:
 1.В едномесечен срок да изготви списък на КД по населени места, както и за всеки общински обект.
 2.Да комплектова папка-досие по ПАБ за общината, съгласно гл. ІІ, раздел І от "Наредбата за пожарна безопасност на територията на общината", включваща:
  -Общинската наредба;
  -заповедите на общинския кмет по ПАБ;
  -списък 1;
  -да изготви папка досие по ПАБ за общинската сграда /и/
  -да изисква от КД по населени места и общински обекти – списък № 1 за всеки от тях.
 3.Да съдейства на КД по населени места и общински обекти, координира дейността им и събира информация за ПАБ.
 4.Да си осигури следната литература:
  -Наредба № І – 209 от 22.11.2004 год. на МВР и МРРБ за "Правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация" (ДВ бр.107 от 2004 год.)
  -Наредба № 2 /ПСТН/ /Обн. в Д.В. бр. 58/1887 г., изм. и допълн. в Д.В. бр. 33/1994 г./
  -Наредба № І – 153 от 23.07.1999 год. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (ДВ бр.77 и бр.99 от 1999 год.)г./
  -Закон за МВР /Обн. в Д.В. бр.122/1997 г./
  -Наредба № 4 /знаци и табели по ТБ, ОТ и ПАБ/ /Обн. в Д.В. бр. 77/1995 г./, и всички нормативни актове регламентиращи тази материя.
 5.Да съдейства на кмета на общината при изготвяне на Заповеди касаещи организацията на ПАБ в обекта, с цел на осигуряване на образцов противопожарен ред
 6.Да приема и съгласува с РСПАБ изготвените вътрешно ведомствени документи по ПАБ и предава за утвърждаването им от управителя.
 7.Да провежда разяснителна работа по въпросите на ПАБ.
 8.В инструктажите да се включват периодично въпроси от документите осигуряващи ПАБ /заповеди, инструкции, планове, схеми и др./.
 9.Да осигури за всички общински обекти необходимите знаци и табели по Наредба № 4, табла за евакуационните планове и тяхното поставяне на определените за целта места, съгласувано с участъковия Инспектор ДПК към РСПАБ.
 10.Да организира курс със заварчиците /ако има такива/ и РСПАБ по противопожарен минимум – ежегодно, съгласно Наредба № І – 209 от 22.11.2004 год.
 11.Да извършва проверка на територията на общината, не по-малко два пъти годишно, с цел контрол относно спазването на документите осигуряващи ПАБ.
 12.Да изготвят предложение до кмета за решаване на мероприятията включени в противопожарните разпореждания и допълнително констатирани нарушения. За всяка проверка да се изготвя протокол.
 13.Да подготвя в 3 дневен срок предложение за отговор на сигнални писма от РСПАБ до общината. Окончателният вариант да се изпраща в 7 дневен срок.
 14.Да изготвя предложение за наказание на нарушителите.
 15.Да следи за обучението на личния състав с противопожарните уреди, действия по "Плана за ликвидиране на пожари и производствени аварии". Подобни обучения да се провеждат мин. 2 пъти годишно.
ІII.КД няма право да отменя мероприятия и срокове включени в ППР на РСПАБ.
 За неизпълнение на заповедта ще бъде наложена административно-наказателна отговорност на нарушителите.
 Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.
 Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица по "Списък № 1".
 При настъпване на изменение КД да изготви предложение за актуализация.
К М Е Т : ............................ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
към чл.7             


ОБЩИНА СЛИВЕНСъгласувамУтвърждавам
..........................................
Началник на РСПАБК м е т
гр. ................Дата: ........ 200... г.
Дата: ........ 200... г. 


С П И С Ъ К


на КД изготвен на основание Заповед ................


По населени места и общински обекти:


Населено място /обект
Име, фамилия
   
   
   
   
   
   


Забележка:
 1.Списъкът да се изготви в екземпляри съответстващи на Списък № 1.
 2.При наличие на забележки от контролните органи на ПАБ, списъкът се преработва и се съгласува.
 3.Утвърждава се след съгласуване.
 4.Ако няма изменение същият важи и за следващите години.

Дата: ........ 200... г.КД за общината ..................
гр. ...................                        /................../


Забележки:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Дата: ........ 200... г.Инспектор ДПК: ..................
гр. ...................                        /................../ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към чл.36,ал.1    


ОБЩИНА СЛИВЕНЗ А П О В Е Д

................... 

Относно: Сформиране на гасачески групи и ползването им за гасене на горския и полски пожари в землищата на съответните населени места, съгласно чл. 77/5/ от Закона за горите и във връзка с чл. 44/11/ и чл. 46/9/ от "Закона за местното самоуправление и местната администрация".З А П О В Я Д В А М:


1.Кметовете /кметските наместници/ по населени места да сформират гасачески групи /ГГ/ с численост от 8-10 души. Същите да се използват при гасене на горски и полски пожари.
2.Те трябва:
 -да знаят местоположението на ПХ в населените места и подстъпите към изкуствените и естествени водоизточници;
 -да работят с наличната пожарогасителна техника;
 -да изпълняват указанията на РД от РСПАБ
3.КД към кметствата да изготвят списък на членовете на ГГ, който да се изпрати в съответните РСПАБ и дежурния в общинския съвет.
 Същият да съдържа:
 -трите имена на отговорника и членовете на ГГ. Адреси, телефони;
 -начин на оповестяване;
 -време за събиране и място;
 -място на съхранение на необходимата ППТ. Ред за ползването й.;
 -окомплектоване с подръчни противопожарни уреди и средства /водоноски "Спартак", трактор с четири корпусен плуг, автомобил за транспортиране, пожарогасители, тупалки, кофпомпи, вили, лопати и др./. При липса на изброената техника, кметовете /кметските наместници/ са длъжни да осигурят по населени места физически и юридически лица, с които общината да сключи договор за извършване на услуга.
4.На ГГ се провежда инструктаж, съгласно Заповед ...................
 За неизпълнение на заповедта ще бъде налагана административно-наказателна отговорност на нарушителите.
 Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.
 Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица по "Списък № 1".
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на КД, кметовете и кметски наместници по населени места в общината.
 При настъпване на изменение КД да изготви предложение за актуализация на заповедта.
К М Е Т : ............................ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към чл.36,ал.1   


ОБЩИНА СЛИВЕНСъгласувамУтвърждавам
..........................................
Началник на РСПАБКмет на Община Сливен
гр.СливенДата: ........ 200... г.
Дата: ........ 200... г. 


С П И С Ъ К


на гасаческа група в гр. /с./ ................


изготвен на основание Заповед ................


1.Състав на гасаческата група:
Име, презиме, фамилия
Длъжност в ГГ
Адрес
Месторабота
Телефон
Домашен
Служебен
1Ръководител     
2Заместник
ръководител
     
3Член     
4Член     
5Член     
6Член     
7Член     
8Член     


2.


Начин на оповестяване чрез ................../сирена, камбанен звън, по телефона и др./


3.


Време за събиране 60 минути от оповестяването.


4.


Място на събирането пред /в/ ......................................


5.


В ..................... се съхранява следната противопожарна техника:
 - пожарогасители .... бр.
 - тупалки .... бр.
 - кофпомпи .... бр.
 - ...................
 - ...................


6.


Редът за ползването им се определя от Ръководителя на ГГ


7.


При необходимост се ползват допълнително:
Вид, модел, Рег.№
Собственост – име, фамилия
По договор № .....
З-ка:
1.Трактор с четири корпусен плуг   
2.Водоноска   
3.Автомобил   
4.    
5.    


Забележка:
 1.Списъкът да се изготви в екземпляри съответстващи на Списък № 1.
 2.При наличие на забележки от контролните органи на ПАБ, списъкът се преработва и се съгласува.
 3.Утвърждава се след съгласуване.
 4.Ако няма изменение същият важи и за следващите години.

Дата: ........ 200... г.КД за общината ..................
гр. ...................                        /................../


Забележки:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Дата: ........ 200... г.Инспектор ДПК: ..................
гр. ...................                        /................../


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.01.2006 г. webmaster