КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Наредба за определяне размера на местните данъци
Н А Р Е Д Б А


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


Наредбата е приета с Решение № 93 от 14.02.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 422 от 30.01.2009 г. и № 764/17.12.2009г., изм. с Реш. № 1098 от 22.12.2010год.; Изм. и доп. с Реш. № 1137/24.01.2011год.) на Общинския съвет Сливен.


ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1. С тази наредба се определят размерите на данъците по Закона за местните данъци и такси на територията на община Сливен при условията, по реда и в границите, определени с този закон.
Чл.2.(1)(Изм. с Реш. № 1137/24.01.11год.) На територията на общината се събират следните местни данъци:
  1.данък върху недвижимите имоти;
  2.данък върху наследствата;
  3.данък върху даренията;
  4.данък при възмездно придобиване на имущество;
  5.данък върху превозните средства;
  6.патентен данък;
  7.(Нова)(Реш. № 1137/24.01.2011год.) туристически данък;
  8.(Предишна т.7) (Реш. № 1137/24.01.2011год.) други местни данъци, определени със закон.
 (2)Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;
 (3)Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.3. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл.4. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".ГЛАВА ВТОРА

Размери на местните данъци

Раздел I

Данък върху недвижимите имоти

Чл.5.(1)Годишният размер на данъкът върху недвижимите имоти е:
  1. (Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г., Реш. № 764/17.12.2009г. и Реш. № 1098/22.12.2010г.) за жилищни имоти - 1,6 на хиляда върху данъчната оценка;
  2. (Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г., Реш. № 764/17.12.2009г. и Реш. № 1098/22.12.2010г.) за нежилищни имоти – 1,9 на хиляда върху данъчната оценка;
  3.(Отменена) (Реш. № 1098/22.12.2010год.)
 (2)(Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г. и Реш. № 764/17.12.2009г.)(Отм. с Реш. № 1137/24.01.2011год.)
Чл.6.(1)Освобождават се от данък:
  1.общините за имотите - публична общинска собственост;
  2.държавата за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
  3.читалищата;
  4.сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
  5. (Изм. и доп. с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) сградите на Българския Червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  6.сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;
  7.молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  8.парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
  9.(Изм. с Решение № 764/17.12.2009г.) сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;
  10.музеите, галериите, библиотеките;
  11.имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
  12.(Отм. с Решение № 764/17.12.2009г.)
  13.временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;
  14.недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
  15.сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
   а)за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
   б)за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
  16.сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
   а)за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
   б)за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
 (2)Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност и след представяне на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.
 (3)Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.
Чл.7.(1)За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
 (2)За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.Раздел II

Данък върху наследствата

Чл.8.(1)Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
 (2) (Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) Размерът на данъка поотделно за всеки наследник или заветник е както следва:
  1.(Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) за братя и сестри и техните деца - 0,5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
  2. (Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) за лица извън посочените в ал.1 и ал.2,т. 1 – 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.9.(1)Освобождават се от данък:
  1.имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
  2. (Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) имуществото, завещано на държавата и общините.;
  2a. (Нова)(Решение №422/30.01.2009 г.) имушеството, завещано на Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза.;
  3.обикновената покъщнина;
  4.дребният земеделски инвентар;
  5.библиотеките и музикалните инструменти;
  6.предметите на изкуството, автор на които е наследодателя, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;
  7.неполучените пенсии на наследодателя;
  8.имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.
 (2)Освобождаването по ал.1, т.3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри, след представяне на удостоверение за наследници.
 (3) (Нова)(Решение №422/30.01.2009 г; Изм. с Реш. №764/17.12.2009г.) Алинея 1, т.2а се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава–членка на Европейския съюз или в държава–страна по Споразумението за Европейското икономическо пространсткво. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.Раздел III

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл.10.(1)При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер:
  1. (Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) 0,6 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
  2. (Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в точка 1.
 (2)Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
 (3)(Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г. и Реш. №764/17.12.2009г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност, а именно:
 -в размер 2,6 на сто при придобиване на недвижимо имущество;
 -в размер 3 на сто при придобиване на движимо имущество.
 (4)При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл.11.(1)Освобождават се от данък:
  1.(Изм. и доп.с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) придобитите имущества от:
   а)държавата и общините;
   б)(Изм. и доп.с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институциии за предоставяне на социални услуги и домовете за медико – социални грижи за деца;
   в)Българският Червен кръст;
   г)национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
   д)фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
   e)(Нова)( Решение № 422/ 30.01.2009 г.) лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения.
  2.(Изм. и доп.с Решение № 422/ 30.01.2009 г.)даренията за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
  3.даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
  4.даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
  5.обичайните подаръци;
  6.имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
  7.даренията в полза на народните читалища;
  8.придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
  9.непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
  10.чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
  11.безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.
 (2)Освобождаването е след представяне на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.
 (3)(Нова)( Решение № 422/ 30.01.2009 г.) Алинея 1,т.1, букви "б", "в", "г", и "е" , т.4 и т.7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз , или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му , в което се придобива имуществото, издаден или заверен от компетентен орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.
 (4)(Нова)( Решение № 422/ 30.01.2009 г.) Освобождаването по алинея 1,т.2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи удостоверяващи съответното заболяване.Раздел IV

Данък върху превозните средства

Чл.12.(1)За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
  1.до 37 kW включително – 0.41 лв. за 1 kW;
  2.над 37 kW до 55 kW включително - 0,48 лв. за 1 kW;
  3.над 55 kW до 74 kW включително - 0,65 лв. за 1 kW;
  4.над 74 kW до 110 kW включително - 1,32 лв. за 1 kW;
  5.над 110 kW - 1,48 лв. за 1 kW.
  В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:
  
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производствоКоефициент
Над 14 години1
Над 5 до 14 години включително 1,5
До 5 години включително2,8
 (2)Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в размер, както следва:
  1.товарно ремарке - 10 лв.;
  2.къмпинг ремарке - 20 лв.
 (3)Данъкът за мотопеди е размер на 15 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:
  1.до 125 куб. см включително - 16 лв.;
  2.над 125 до 250 куб. см включително - 32 лв.;
  3.над 250 до 350 куб. см включително – 46 лв.;
  4.над 350 до 490 куб. см включително - 65 лв.;
  5.над 490 до 750 куб. см включително - 98 лв.;
  6.над 750 куб. см - 130 лв.
 (4)Данъкът за триколка е както следва:
  1.до 400 кг включително - 4 лв.;
  2.над 400 кг - 6 лв.
 (5)Данъкът за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане е както следва:
  1.до 22 места, включително мястото на водача - 100 лв.;
  2.над 22 места, включително мястото на водача - 200 лв.
 (6)Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер на 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
 (7)Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача е както следва:
  
Брой оси на седловия влекач/влекача за ремаркеДопустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):Данък (в лева)
равна или повече отпо-малка отзадвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичнотодруги системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси-181242
 18204296
 202296220
 2225190342
 2526342600
 2628359620
 2829380640
 2931399655
 3133655909
 33389091381
 38-10071369
Б) с три и повече оси3638640888
 38408881228
 40-12281817
 (8)Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 100 лв.
 (9)Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 200 лв.
 (10)Данъкът за трактори е в размер, както следва:
  1.от 11 kW до 18 kW включително - 10 лв.;
  2.над 18 kW до 37 kW включително - 14 лв.;
  3.над 37 kW - 20 лв.
 (11)Данъкът за други самоходни машини е в размер на 40 лв.
 (12)(Изм. с Реш. № 1137/24.01.2011год.) Данъкът за моторни шейни и превозни средства L7 е по Закона за движението по пътищата е в размер на 100лв.
 (13)Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването е както следва:
  
Брой оси на моторното превозно средствоДопустима максимална масаДанък (в лв.)
равна или повече отпо-малка отзадвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичнотодруги системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси12134298
 131485269
 1415235379
 15-332858
Б) с три оси151785170
 1719148347
 1921304451
 2123395694
 23-6081080
В) с четири оси2325395458
 2527400714
 27296241133
 29-9911680
Чл.13. Определя се данък, както следва:
  1.За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер на 3 лв. за всеки започнат бруто тон;
  2.За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер на 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер на 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
  3.За джетовете - в размер на 300 лв. за брой;
  4.За ветроходните и моторните яхти - в размер на 60 лв. за всеки започнат бруто тон;
  5.За скутерите - в размер на 8,10 лв. за киловат;
  6.За влекачите и тласкачите - в размер на 0,42 лв. за киловат;
  7.За речните несамоходни плавателни съдове - в размер на 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.
Чл.14. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
  1.за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
  2.за параплан - 24 лв.;
  3.за делтаплан - 24 лв.;
  4.за мотоделтаплан - 40 лв.;
  5.за свободен балон - 60 лв.;
  6.за планер - 60 лв.
Чл.15.(1) (Изм.с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) Освобождават се от данък превозните средства на:
  1.държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;
  2.дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
  3.Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
  4. (Изм.с Решение № 422/ 30.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64 kW.
 (2)Освобождаването е след представяне на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.
Чл.16.(1)За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление. Горното обстоятелство се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган.
 (2)За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 12, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
 (3)За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и във слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 12, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.


Раздел V

Патентен данък

Чл.17.  (Изм. с Реш. № 764/17.12.2009г.) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, както следва:
  
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

  
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди: гр.Сливен, селищни образувания /с изкл. на Сл.мин.бани/, крайпътни обекти– 200 лв.
Сливенски минерални бани, куротни местности "Карандила" и "Даулите"; с.Ичера- 100 лв.
Гр.Кермен и селата /с изключение на с.Ичера/- 25 лв.
 
  
2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
 гр.Сливен; селищни образувания /с изкл. на Сливенски минерални бани/; крайпътни обектиСливенски минерални бани; курорт. местн. "Карандила" и "Даулите"; с.ИчераГр.Кермен и селата /с изключение на с.Ичера/
а) ресторанти:   
1 - 2 звезди20102
3 звезди36187
б) заведения за бързо обслужване:   
1 - 2 звезди1362
3 звезди25124
в) питейни заведения с изключение на посочените в буква "е":   
1 - 2 звезди1362
3 звезди25123
г) кафе-сладкарници:   
1 - 2 звезди1052
3 звезди30153
д) барове:   
- дневни:   
2 звезди36184
3 звезди623012
- нощни:   
2 звезди46236
3 звезди783924
е) бюфети, каравани и павилиони36018090
- за обект:   
 
  
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
гр.Сливен, крайпътни обекти12
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен и селата в община Сливен3
 
  
4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта /лева за брой място/:
гр.Сливен, крайпътни обекти70
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен и селата в община Сливен6
 
  
5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти430
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане120
останалите села60
 
  
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти470
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане130
останалите села50
 
  
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти1200
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане840
останалите села600
 
  
8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти70
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане50
останалите села50
 
  
9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти580
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане240
останалите села120
 
  
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти470
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане160
останалите села70
 
  
11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти510
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане270
останалите села210
 
  
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти540
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане240
останалите села150
 
  
13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти310
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане90
останалите села70
 
  
14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти210
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане80
останалите села70
 
  
15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обект
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти430
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане240
останалите села210
 
  
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти780
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане280
останалите села230
 
  
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти1200
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане420
останалите села340
 
  
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти310
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане160
останалите села120
 
  
19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти390
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане160
останалите села120
 
  
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти550
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане210
останалите села60
 
  
21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти2160
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане720
останалите села360
 
  
22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти6240
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане4220
останалите села3600
 
  
23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти1560
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане790
останалите села600
 
  
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти5460
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане3300
останалите села2400
 
  
25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти720
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане360
останалите села240
 
  
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти840
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане240
останалите села120
 
  
27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти350
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане230
останалите села180
 
  
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти150
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане80
останалите села60
 
  
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти90
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане70
останалите села60
 
  
30. Заложни къщи:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти21800
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане7900
останалите села3600
 
  
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти150
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане70
останалите села40
 
  
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти1080
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане470
останалите села360
 
  
33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти190
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане120
останалите села100
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти25
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане12
останалите села10
в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти120
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане60
останалите села50
 
  
34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
за 1 кв. м
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти3.80
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане2.20
останалите села1.60
за един фитнес уред
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти760
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане470
останалите села320
 
  
35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти390
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Сотиря и Тополчане220
останалите села170
 
  
36. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно -20 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни -720 лв.
 
  
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета900 лв. на брой;
б) лодки540 лв. на брой;
в) яхти1100 лв. на брой;
г) джетове1100 лв. на брой;
д) влакчета40 лв. на място;
е) файтони90 лв. на място;
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения180 лв. на брой оборудване;
з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни180 лв. на брой оборудване;
и) (Изменена с Решение №764/17.12.2009г.) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши180 лв. на място;
к) детски колички и моторчета180 лв. на брой;
л) (Изменена с Решение №764/17.12.2009г.) стрелбища360 лв. на брой
 
  
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди и мотоциклети -за всички населени места - 460 лв.
б) други МПС –за всички населени места – 900 лв.
 
  
39. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - 3000 лв. за брой моторно превозно средство.
 
  
40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн -400 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини -130 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини -13 лв.
Чл.18.(1)(Изм. с Реш. № 1137/24.01.2011год.) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
  1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
  2.физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определенията данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
  3.физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
  4.лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

РАЗДЕЛ VІ

Туристически данък

(Нов Реш. №1137/24.01.2011год.)

Чл.19.(1)С туристически данък се облагат нощувките.
 (2)Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
 (3)Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 (4)Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
 (5)Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.20.(1)Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя както следва:
  1.категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка;
  2.категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка;
  3.категория 3 звезди - 0,60лв. за нощувка;
  4.категория 4 звезди - 0,80лв. за нощувка;
  5.категория 5 звезди - 1,00лв за нощувка.
 (2)Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.
 (3)Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
 (4)Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
 (5)Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
P = (РДхПКхДх30/100) – ДД,
Където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал.1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календараната година;
Д – брой дни в година;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за календарната година.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ и влиза в сила от 01.01.2008 г.
§ 2. До определянето от Общинския съвет на размера на местните данъци за 2008г. данъкът за придобиване на имущества и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 3.(1)За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят от 31 март до 30 юни.
 (2)На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация до 30 април 2008 г.
§ 5.(1)За 2008 г. първата и втората вноска на патентния данък се внасят в срок до 30 април 2008 г.
 (2)На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
§ 7. (Нов) ( Реш. № 1137/24.01.2011год.) Декларацията по чл.19, ал.5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.
§ 8. (Нов) ( Реш. № 1137/24.01.2011год.) Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 1 март предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл.52 от Закона за туризма.
   
   
  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. ГРИГОРОВА


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.03.2011 г. webmaster