КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
НАРЕДБА

за обществения ред на територията на Община Сливен


Наредбата е приета с Реш. № 712 от 29.10.2009 г., изм. с Реш. № 742/26.11.2009 г. и Реш № 792/28.01.2010 год.; Изм. и доп. с Реш. № 900/27.05.2010 год. и Изм. с Реш. № 951/12.08.2010 год. и Реш. № 32/26.01.2012 год.


Глава първа
Общи положения

Чл.1.(1)Тази наредба урежда обществените отношения, като определя правилата, нормите, задълженията и правомощията на Община Сливен и гражданите за осигуряване и опазване на обществения ред и общинското имущество и е задължителна за:
  1.всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на общината.
  2.собствениците и обитателите на жилищни сгради.
  3.председателите на управителни съвети или управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сградите и прилежащите терени.
  4.управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, а така също и на лицата, развиващи дейност на територията на общината.


Глава втора
Осигуряване и опазване на обществения ред

Чл.2. С цел опазване здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:
 (1)Извършването на всякакви видове дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над общоприетите норми, съгласно действащото законодателство;
 (2)Построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и демонтаж на гуми в Централна градска част. В останалата част на града, с изключение на промишлена зона, само след изрично писмено съгласие на собствениците на съседните имоти.
Чл.3.(1)В обектите, където е разрешено да се извършва производствена, търговска или друга стопанска дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания, надвишаващи допустимите норми, задължително се изграждат и монтират вентилационни системи, както и необходимата шумо и звукоизолация, съобразно нормативните изисквания, отнасящи се за конкретния обект и по начин, недопускащ превишаване на хигиенните норми в сградата, където се намира.
 (2)При наличие на жалби за шум и вибрации и неспазване на работното време от посоченото в чл.8 ал.3 на тази наредба, от обектите се изисква протокол, издаден от районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), за замерване на шума, вибрациите и отделянето на вредни течности и газове (флуиди), с който да се удостовери, че не се превишават допустимите санитарно-хигиенни норми.
Чл.4.(1)(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) На обществени места и в частни имоти, находящи се на територията на общината, се забранява викането, пеенето, свиренето и създаването на шум, независимо от произхода му, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели в часовете:
  т. 1 – в работни дни – от 14 ч. до 16. и от 22 ч. до 07 ч.
  т.2. – в почивни и празнични дни – от 13 ч. до 16.30 ч. и от 23 ч. до 08 ч.
 (2)Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени и/или рекламни кампании, разрешени или съгласувани по установения нормативен ред.
 (3)Задължават се ръководствата на партии, коалиции и независими кандидати по време на европейски, президентски, парламентарни и местни избори да:
  1.да организарат поставянето на нагледни материали на определените от кмета на общината места и снемането им след приключване на изборите;
  2.да внесат в деня на започване на предизборната кампания в касата на Общината депозит, определен със заповед на кмета, който не се връща, когато съответната политическа сила или кандидат не свали агитационните си материали, след приключването на изборите.
Чл.5.(1)Забранява се:
  1.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
  2.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
  3.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
  4.хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности, включително и по време на Коледни, Новогодишни и други празници и тържества.
  5.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
  6.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (2)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (3)Забранява се продължителното форсиране на място на двигатели на моторни превозни средства, както и безконтролното включване на алармени системи.
 (4)Забранява се на водачите на пътните превозни средства, освен в случаите за предотвратяване на пътно транспортно произшествие, да извършват маневрите: рязко потегляне, спиране, и смяна посоката на движение, придружено с блокиране и приплъзване на колелата.
 (5)Забранява се на водачите на двуколесни пътни превозни средства движението по уличната мрежа, използвайки само предно или задно колело.
 (6)Забранява се организиране на състезания с пътни превозни средства на територията на общината, с изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по съответния ред.
Чл.6. (Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
Чл.7. (Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
Чл.8. (Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (1)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (2)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (3)В сгради, етажна собственост, може да се извършва търговска или друга стопанска дейност само в обектите, предвидени за такава цел, съгласно одобрения и съгласуван проект на сградата или в обекти, за които са спазени нормативно установените изисквания за функционирането им, с работно време до 22.00 часа. За търговските обекти, и игрални зали с работно време, различно от посоченото, находящи се в жилищни сгради с режим на етажна собственост, се изисква съгласие на 50% + 1 от собствениците, като задължително се изисква съгласието на всички непосредствени съседи.
 (4)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (5)(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, за спазване изискванията на съответните норми, ползването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини (прахосмукачки, циклещи и др.) може да става само от 08.00 до 14.00 и от 16.00 до 22.00 часа.
 (6)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
Чл.9.(1)Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения, съгласно Закона за хазарта.
 (2)Забранява се просията и врачуването на обществени места.
 (3)Забранява се провеждането на сватбени, семейни, фирмени и други тържества и събирания, на нерегламентирани места – улици, площади, градинки, паркове и други обществени и частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.
 (4)(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) Забранява се употребата на алкохолни напитки на обществени места, с изключение на заведенията за хранене и развлечение – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове и други подобни обекти .
 (5)Забранява се употребата на упойващи вещества на обществени места.
 (6)Забранява се ползването на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци, без разрешение от кмета или упълномощено от него длъжностно лице.
Чл.10.(1)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (2)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (3)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
 (4)Председателите на управителните съвети на сгради с режим на етажна собственост и/или управителите, собствениците и ползвателите на самостоятелни жилища, офиси, търговски и туристически обекти и спомагателни постройки са длъжни да предприемат необходимите действия за поддържането на хигиената, почистването на снега в прилежащата към сградата територия и ледените висулки.
Чл.11.(1)Лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, общински, държавни и частни обекти за търговия и услуги, са длъжни да организират охрана на обществения ред в обекта, който стопанисват.
 (2)Нарушителите на обществения ред се отстраняват от съответните служители, охраняващи обекта, които незабавно уведомяват органите на МВР.
Чл.12. Собствениците, физически и юридически лица, стопанисващи обекти в жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни:
  1.(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в непосредствено съседство до тях, установено с протокол от РЗИ по съответния ред.
  2.Да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.
Чл.13. Забранява се къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на територията на общинските водоеми и водни площи, без разрешение от стопанисващите ги субекти и от общинската администрация.


Глава трета
Поддържане на естетичен вид и чистота
на населените места на територията на Община Сливен

Чл.14.(1)Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и други имоти, се осигурява от собствениците или наемателите на имоти, които ги управляват и стопанисват в периметър най-малко 3 м около обекта.
 (2)Собствениците и/или ползвателите на посочените в ал.1 обекти са длъжни да не допускат напускането на обекта на моторни превозни средства, създаващи предпоставка за замърсяване на пътното платно и прилежащата територия.
 (3)Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и почистване на напускащите обекта моторни превозни средства.
 (4)При констатиране на повторно нарушение се спира дейността на обекта до отстраняване на допуснатите нарушения.
Чл.15. (Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:
  1.Гражданите, съгласно график на Управителния съвет и/или управителя на етажната собственост или на назначен портиер или чистач.
  2.Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии.
  3.Собствениците на моторни превозни средства по отношение на местата за паркирането им.
Чл.16. Управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти се задължават да отстраняват след натрупване на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци падналия сняг.
Чл.17.(1)Собствениците или лицата, които стопанисват имоти, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид, както и да изпълняват в определения срок задължителните предписания на Кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от този член.
 (2)Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигиената, здравето и спокойствието на гражданите.
 (3)(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) Управителните съвети и/или управителите на етажна собственост са длъжни да осигуряват:
  1.Табло за съобщения и уведомления,
  2.Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред при изпълнение на техните задачи;
  3.Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба;
  4.Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места;
  5.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
  6.Редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните съоръжения и своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби;
  7.Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в площите около нея.
Чл.18. (Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)


Глава четвърта
Организация на транспортното обслужване и безопасност на движението

Чл.19. Спрените от движение, излезлите от употреба и изоставените превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на поземлените имоти, както и в обособените за тази цел обществени паркинги. Забранява се паркирането им в имоти общинска и държавна собственост, които не са предназначени за тази цел, включително, на тротоарите, улиците, площадите, зелените площи и междублоковите пространства и в откритите обществени паркинги.
Чл.20. (Изм. с Реш. № 792/28.01.2010 год.) Установяване собствениците на превозните средства, паркирани в нарушение на забраните по чл.19 и преместването на излезлите от употреба МПС се извършва по реда на раздел VІІІ от Наредбата за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Сливен.
Чл.21. Забранява се:
  1.паркирането върху или в близост по-малка от два метра от уличните противопожарните хидранти;
  2.завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркиране с трайни знаци за паркиране на превозни средства, съоръжения за намаляне на скоростта върху улици, тротоари, площади и алеи в жилищните комплекси и в откритите паркинги;
  3.поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или други предмети и съоръжения върху уличните платна, и/или тротоари, както и заграждането им с бариери освен в случаите когато има разрешение от общинската администрация;
  4.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
  5.(Върната за ново обсъждане със заповед № РД-11-16-66/11.11.2009 год. на Областен управител на област Сливен; Изм. с Реш. № 742/26.11.2009 год.) движението на скейбордове извън определените за целта места.
  6.(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) движението, спирането и паркирането на пътни превозни средства върху тревните площи и алеите в парковете, детските площадки, прилежащите площи към сградите, пешеходните зони и тротоарите.
  7.движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с престилки за животински отпадъци
  8.(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) движението без светлоотразители на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Сливенска община от 22.00 до 6.00 ч.
  9.домуването на автобуси и товарни автомобили, строителна мобилна техника по улици, тротоари, вътрешно комплексни алеи и паркинги.
  10.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) движението на моторни превозни средства без шумозаглушаване или с изменена конструкция на шумозаглушаването;
  11.движението на моторни превозни средства с течове или видима техническа неизправност.
  12.смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на моторни превозни средства, извън определените за това места.
  13.повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и агитационни материали на спирковите знаци и заслони, улични стълбове и съоръжения на уличното осветление;
  14.влизането на пътни превозни средства в дворовете на училищата и детските заведения, с изключение на обслужващите автомобили, след разрешение на съответния директор.
Чл.22.(1)На територията на града кметът определя райони, пътища или части от пътища и зони за кратковременен престой в определени часове на денонощието.
 (2)Местата за паркиране по предходната алинея се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране.
 (3)Цените на услугата за паркиране се заплащат съгласно определения размер с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сливен.
 (4)Местата за паркиране, определени по реда на чл.22 могат да се ползват срещу заплащане за служебни нужди от юридически лица и еднолични търговци.
 (5)Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства във връзка с извършване на товаро-разтоварни дейности, обслужващи търговски обекти в централната градска част на град Сливен, освен при наличието на пропуски, издадени от общинска администрация.
Чл.23. Забранява се на водачите на моторни превозни средства, предназначени за обществен транспорт, отклонението от утвърдения маршрут, неспазването на утвърденото разписание и/или пропускането на определените спирки на автобусите и тролейбусите от обществения транспорт;
Чл.24. Лицата по чл. 2 от Наредба № 33/1999 г. на Министерство на транспорта са длъжни:
  1.да поддържат актуално разписание по всички спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт;
  2.да ремонтират повредени спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт, освен ако не е задължение на концесионера.
Чл.25. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и опазване на околната среда от замърсяване от моторни превозни средства на територията на Община Сливен, се прилагат принудителните административни мерки по реда на Раздел VІІІ от Наредбата за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на община Сливен.
Чл.26. Забранява се заемането на тротоари или улични площи или спирането на движението без писмено уведомление и съгласие на Община Сливен.


Глава пета
Осигуряване на обществен ред и чистота при извършване на строителна и ремонтно-строителна дейност

Чл.27.(1)(Върната за ново обсъждане със заповед № РД-11-16-66/11.11.2009 год. на Областен управител на област Сливен; Изм. с Реш.№ 742/26.11.2009 г.) Превозването на отпадъци или насипни товари се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и здрави покривала, по определени от Община Сливен маршрути за превозването им.
 (2)Водачът на превозващото моторно превозно средство е длъжен да притежава заверен пътен лист и копие от заверения маршрут.
 (3)Забранява се отклонение на пълно със строителни отпадъци и/или изкопни земни маси моторно превозно средство от определения маршрут.
 (4)Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от компетентен орган.
Чл.28. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в благоустроени райони, извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден.
Чл.29. Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна дейност, се разрешават от общината като обектите, се ограждат с плътни, стабилни и поддържани в естетичен вид огради.
Чл.30. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки разрешени от общината съгласно утвърдения план за безопасност и здраве на обекта.
Чл.31. След окончателното завършване на строителната или строително монтажна дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и щетите на околната среда възникнали от транспорта и съхранението на материалите и от строителната дейност.
Чл.32. Забранява се:
  1.Изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места;
  2.Изхвърлянето на строителни отпадъци от нелицензирани за това фирми.
  3.Pекултивацията на терени без необходимите разрешителни.
  4.Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от компетентен орган.
  5.Отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните шахти.
  6.Поставянето на фургони без разрешение от общината или извън посочените в плана за безопасност и здраве места в строителните обекти;
  7.Строителна дейност на обекти, построени в режим на застрояване по смисъла на чл.20 ал.1, 2 и 3 от ЗУТ, обекти от инженерната инфраструктура, прокарване на комуникации и други подобни без одобрен проект и разрешение за строеж, както и одобрен проект за план за безопасност и здраве и временна организация на движението, съгласувана със сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Сливен и Община Сливен.
  8.Изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на Община Сливен извън лицензираните от Министерство на околната среда и водите кариери.
Чл.33.(1)След окончателното завършване на строителната дейност при обекти от инженерната инфраструктура задължително да се извърши възстановяване на настилката съгласно приложения график.
 (2)След приключване на всички строежи, качествено се възстановява увредената от прокопаване градска среда – пътни платна и настилки, тротоари, фасади, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други.
Чл.34. Специализираните фирми са длъжни да ремонтират или възстановят повредените /откраднатите/ капаци и решетки на шахтите /отоците/ на поддържаната от тях инфраструктура в указания срок.


Глава шеста
Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване

Чл.35. На територията на общината се забранява:
  1.отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори и съоръжения, без писмено разрешение на лицата, собственици или ползватели.
  2.изливането в подземните и надземните инсталационни колектори, канализацията или на други неразрешени за това места на течни отпадъци от бита, от производствена и друга стопанска дейност, химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества.
  3.извършване на строително-монтажни работи в имоти, общинска собственост, от лица, които нямат право да извършват тази дейност и без писмено разрешение от техническите служби при общината.
  4.разкопаването на улици, тротоари и земни площи, както и прокопаването и извършването на ремонтна дейност от фирми и граждани, без разрешение за това от Главния архитект при Община Сливен и без необходимата сигнализация.
  5.увреждането или унищожаването на противопожарните съоръжения, както и заличаването на техните означения, както и увреждане или унищожаване на геодезически репери, указателни табели и други сигнализационни предмети.
  6.открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, фасади на сгради, пътни платна и дървета.
  7.използването на питейна вода за промишлени, производствени и други небитови нужди. За тези цели лицата могат да ползват местни водоизточници, след спазване на законовите изисквания за експлоатирането им.
  8.повреждането и унищожаването на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения; на обществените телефонни апарати, съоръжения и кабини; на спирките на масовия градски транспорт; на обществените чешми и уличните пожарни хидранти и съоръжения; на уличните, подлезните и парковите осветителни тела и съоръжения; на рекламните съоръжения и площи, на скулптурно-декоративните фигури и елементи, паметните плочи и възпоменателни табели; на обществените тоалетни, сгради и огради; на пътните знаци, табели, указатели, светофари, ограждения, съоръжения, превозни средства, съдове за твърди битови отпадъци, както и на всякакво друго общинско имущество.
  9.(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
  10.миенето на стъкла на моторни превозни средства, продажбата на печатни издания и друга търговска дейност на кръстовищата и уличните платна.
  11.паленето на огън на обществени места, без предварителното съгласуване или разрешение от компетентните органи, разполагането и използването на обществени терени на скари, барбекюта и грилове, освен на определените по съответния ред места.
  12.рисуването, писането и драскането по стени, фасадите на сградите, оградите и по пътните съоръжения и маркировка, тяхното замърсяване и повреждане.
  13.изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците и паметните плочи, физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с действия, несъвместими с обществения морал и норми на поведение.
  14.писането и поставянето на знаци по дърветата, пейките, увреждането на кората и дървесината на растителността.
  15.поставяне и разлепване на афиши, плакати, рекламни и пропагандни материали, обяви, некролози, агитационни материали и други по стени и сгради, извън определените за целта места.
  16.повреждането и унищожаването на съоръжения на кабелни и телевизионни системи.
  17.повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на определените за тази цел места.
  18.(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) рязането, счупването, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, брането на плодове, както и преминаването през обособените тревни площи.
  19.събирането на лечебни, декоративни и защитени растителни видове от неразрешени за това места, а също така семена, плодове, резници без специално разрешение.
  20.ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки.
  21.събарянето, повреждането и разместването на огради, табелки, пейки и други съоръжения на парковата мебел, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места.
  22.(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) използването на детските съоръжения, монтирани в дворовете на детските градини, детските ясли, училища и в парковете, от лица над 14 години.
  23.ограждането, завземането и използването на площади, уличните и междублоковите пространства, паркове, градинки и други площи, за цели, различни от предвидените в регулационния план, извършване на производствена, търговска или друга стопанска дейност, изграждане на бараки и други временни постройки без разрешение, отглеждане на животни, използване за земеделски цели и други.
  24.складирането на въглища, дърва, строителни материали, строителни отпадъци и други едрогабаритни предмети, без разрешение от общината, за повече от 24 часа, в предназначените за общо ползване площи (тротоари, улици, зелени площи и др.).
  25.отвеждането на големи количества дим и газове от отоплителни и вентилационни системи през прозорци, врати и отвори в стени, непредвидени за целта в техническата характеристика на сградите.
  26.поставяне на недобре закрепени предмети на балкони, прозорци и фасади на сградите.
  27.изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци, вещи и предмети от балкони и прозорци, както и изливане на вода и други течности на места, извън определените от етажната собственост.
  28.извършването на строително-монтажни работи на строежи в периода от 22.00 до 08.00 часа в работните дни, както и пълна забрана за това в празничните и почивни дни. Забраната не се отнася в случаите на извършване на аварийни и възстановителни СМР, при бедствия и аварии и при наложителен непрекъсваем производствен цикъл, след разрешение, издадено от кмета общината.
  29.изгарянето, изхвърлянето на гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, вещества и химикали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда.
  30.(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) изхвърлянето на опаковки, и други замърсяващи предмети от пешеходци и от превозните средства, извън съдовете за сметосъбиране
  31.изваждането и разхвърлянето на отпадъци от контейнерите за сметосъбиране.
  32.(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) хвърлянето на фасове и неизгасени цигари и други огнеопасни предмети и течности в съдовете и другите съоръжения за отпадъци.
  33.изхвърлянето в контейнерите за разделно сметосъбиране на отпадъци, несъответстващи на предназначението им по вид и съдържание.
  34.нерегламентирано косене на тревни площи.
  35.уринирането извън определените за това места.
Чл.35а. (Нов)(Решение № 900/27.05.2010 год.) Забранява се:
  1.Монтиране на излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори) на териториите на учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки, детски градини и ясли, и детски площадки.
  2.Извършване на всякакви действия по монтаж на излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори), без да са предоставени необходимите доказателства за спазване на разпоредбата на чл.185, ал.2 от ЗУТ, съгласно която в случаите извън тези по ал.1 се изисква решение на Общото събрание на собствениците, взето по установения ред и изрично писмено съгласие на всички собственици – непосредствени съседи на обекта, а когато се завземат общи части – съгласието на всички собственици, изразено с нотариална заверка на подписите, както и тази на чл.186 от ЗУТ, където за изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради – етажна собственост, сде изисква изрично писмено съгласие на всичси съсобственици, съответно собственици в етажната собственост.
  3.Монтиране на излъчватели на енергия на ЕМП ( ретранслатори) в нарушение на разпоредбите на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населените територии и определяне на хигиенно-защитните зони около излъчващите обекти и същите превишаващи пределно допустимите нива, посочени в Приложение № 1.
  4.Въвеждане в експлоатация на излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори) без предоставяне към проектната документация на протокол с резултатите от измерванията по чл.9 и §1 от заключителните разпоредби от Наредба № 9 от 14.03.1991 г., извършени по методиката на Националния център за опазване на общественото здраве, съгласно хигиенно-защитните зони.
 (2)Задължават се лицата (мобилните оператори), монтирали такива съоръжения на територията на общината да представят два пъти в годината на Общински съвет Сливен до 15-то число на месеца, следващ всяко полугодие, следната информация:
   Схема с монтираните излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори) на територията на Община Сливен.
   Технически данни на монтираните ретранслатори с максималните мощности на излъчване;
   Протокол с резултатите от измерванията по чл.9 и §1 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 14.03.1991 г., извършени по методиката на Националния център за опазване на общественото здраве, съгласно хигиенно-защитните зони; както и да посочат предприетите мерки при констатирани наднормени стойности.
   При наличие на няколко съоръжения на различни мобилни оператори които работят в един и същи честотен обхват да се изиска становище на РИРОКОЗ за ненадвишаване аритметичната сума от плътностите на мощността на ЕМП на пределно допустимите нива на 1 кв.см. площ.
Чл.35б. (Нов)(Решение № 900/27.05.2010 год.) При монтаж на нови съоръжения, инвеститорите се задължават:
 (1)При проектиране на нови обекти – излъчватели на електромагнитна енергия, се извършват разчети и се определят границите на хигиенно-защитните зони, като резултатите са неделима част от проекта.
 (2)След изграждането и въвеждането в действие на обекта инвеститорът съвместно с контролните органи извършва измервания в определените контролни пунктове на населената територия. Измерванията се извършват по утвърдени методики и при най-благоприятния за населението режим на експлоатация на обекта (мощност, директория, модулация и др.)
Чл.35в. (Нов)(Решение № 900/27.05.2010 год.) При нарушения на задълженията по тази глава, контролните органи съставят актове на нарушителите.
Чл.36. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.


Глава седма
Опазване на обществения ред при отглеждане на домашни и безстопанствени животни на територията на община Сливен

Чл.37.(1)Отглеждането на животни се извършва по реда на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен.
Чл.38.(1)Кметовете и кметските наместници на населените места определят площите, които могат да се използват за паша, както и маршрутите за придвижване на стадата животни до тях.
 (2)Кметовете и кметските наместници на населените места в община Сливен определят земеделските земи от общинския поземлен фонд за паша на селскостопански животни.
 (3)Кметът на общината и кметовете на населените места със заповед определят местата, разрешени за свободно пускане на кучета.
Чл.39. Забранява се:
  1.Извеждането на кучета без каишка и повод и средства за почистване на екстременти, а на агресивните кучета и кучетата от породите кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, страфорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал без намордник.
  2.Въвеждането на кучета в закрити обществени сгради, заведения за обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
  3.Превозването на животни и птици в обществения транспорт.
  4.Разхождането, преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини и ясли и техните дворове.
  5.Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.
  6.Отглеждането на кучета в гаражи, на тераси, представляващи общи части от етажната собственост, и около жилищните блокове и кооперации.
  7.Разхождането на кучета от малолетно лице без придружител.
  8.Развеждането на диви животни по улиците, площадите и други обществени места на територията на Общината с цел представление или търговия.
  9.Устройването на постоянни и временни пчелини в населените места на разстояние по-малко от 100 м. от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения, а в частни имоти на разстояние не по-малко от 5 м. от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м., ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда. Извън населените места съгласно изискванията на Закона за пчеларството.
  10.Отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли, заведения за социални грижи.
  11.Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз за превоз от Националната ветеринарно-медицинска служба.
  12.Транспортирането и придвижването на животни през територията на общината без ветеринарно-медицинско свидетелство, а за едрите преживни и чифтокопитни животни - без ветеринарно-медицински паспорт.
  13.Приютяване на безстопанствени животни във входовете и прилежащите територии на жилищните сгради.
  14.Организирането, провеждането и участието в борби с кучета и други животни.
  15.Ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са оторизирани от закона или друг нормативен акт, както и измъчването им по какъвто и да било начин.


Глава осма
Опазване на обществения ред и чистотата при провеждането на събрания, митинги и манифестации и други масови прояви

Чл.40.(1)Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, сдружения, политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).
 (2)Писменото уведомление за провеждане на мероприятие по ЗСММ се отправя до кмета на Общината.
Чл.41. В уведомлението за провеждане на събранието, митинга или манифестацията се посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; имена, адреси и телефони за контакти с представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, сборен пункт, маршрут на движение, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците, мерки за осигуряване на реда охраната и медицинско осигуряване.
Чл.42. Когато за едно и също място, по едно и също време и маршрут на движение, постъпят повече от едно уведомление или заявление, на следващите по ред организатори се предлага да посочат друго място и/или време за провеждане на мероприятието.
Чл.43.(1)Разрешение за провеждане на спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открити общински площи, се дава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице по реда и условията на тази глава. Организаторите на проявите са длъжни предварително да ги съгласуват с органите на Пожарна безопасност и спасяване към Областна дирекция на МВР Сливен.
 (2)При провеждане на мероприятия по ал.1, на места предназначени за това /стадиони, зали, салони и други/, заявление за разрешение се дава в случай, че има струпване на граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопастност на движението.
 (3)Заявленията за провеждане на масови прояви по ал. 1 и ал.2, се подават най-малко 7 работни дни преди началото на мероприятието.
Чл.44.(1)Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите, собственост на държавата, общината, юридически и физически лица от повреждане и/или унищожаване.
 (2)Забранява се при провеждането на спортни и други масови прояви на открити и закрити съоръжения (стадиони, спортни зали), както и на други обществени места:
  1.внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашила обществения ред, живота и здравето на присъстващите.
  2.внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества.
  3.посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние.
  4.тютюнопушенето в закрити съоръжения.
  5.ползването на предмети, предизвикващи силен шум.
 (3)Общината уведомява заинтересованите ведомства за провеждане на мероприятието/та.
 (4)Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.
 (5)Организаторите на проявата заплащат такса, когато това е предвидено в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Сливен.
Чл.45.(1)При нарушения на задълженията по тази глава, контролните органи съставят актове на нарушителите.
 (2)Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон.


Глава девета
Контрол и санкции

Чл.46.(1)Контролни органи по прилагането на тази наредба в рамките на тяхната компетентност са:
  1.кметът на общината и кметовете на населени места или упълномощени от тях длъжностни лица.
  2.ръководителите на техническите служби и на службите по контрол на строителството извън общината.
  3.държавните служители с полицейски правомощия и държавните служители от "Пожарна безопасност и спасяване" при Областна дирекция на МВР – Сливен.
  4.ръководителят на регионалната ветеринарно-медицинска служба (РВМС) - Сливен.
  5.ръководителят на регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Сливен.
  6.ръководителят на регионална инспекция по опазване и контрол на обществено здраве (РИОКОЗ) – Сливен.
 (2)По реда на ал. 1 упълномощените длъжностни лица са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия.
Чл.47.(1)За установените нарушения на наредбата се налагат административни наказания глоба и имуществена санкция в размерите предвидени за съответните нарушения.
 (2)Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган, съобразно тежестта на нарушението, степента на вина на нарушителя.
 (3)Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.
Чл.48.(1)Наложеното административно наказание глоба може да се замени с обществено полезен труд в случаите, когато нарушителят е непълнолетно лице, навършило 16 години, социално слаб или безработен и не може да заплати наложената му глоба.
 (2)Общественополезният труд се изразява в полагане на труд без възнаграждение в обществен интерес по ред и по начин, определени с тази наредба.
 (3)Замяната се извършва със заповед на Кмета на Общината по заявление на наказаното лице, придружено с доказателства за невъзможността за плащане на глобата, като продължителността на полагане на общественополезния труд съответства на размера на наложеното му наказание глоба, но не може да бъде повече от 160 часа.
 (4)Работата, която трябва да бъде извършена, редът, начинът за нейното извършване се определят от кмета на общината, кметовете на населените места и/или упълномощени от него/тях длъжностни лица, като се взема предвид възрастта, образованието, професията, семейното положение, здравословното състояние, работното време на нарушителя и други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на наказанието.
Чл.49.(1)За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от контролните органи или от определени от тях длъжностни лица, съгласно чл. 37 от ЗАНН.
 (2)При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи и другите актосъставители прилагат разпоредбите на чл.39 ал.2 от ЗАНН.
Чл.50. Въз основа на съставените актове, кметът на общината или определени от него с изрична писмена заповед длъжностни лица, издават наказателни постановления.
Чл.51. Образуването на административно-наказателни производства, съставянето на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.
Чл.52.(1)Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.
 (2)За нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица и поставени под запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.
 (3)За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, заведения, организации и търговски дружества, административнонаказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или са допуснали да бъдат извършени.
Чл.53.(1)(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) За нарушения на разпоредбите на чл.4 и чл.5 от тази наредба се налага административно наказание глоба на физически лица в размер на 200 лв до 500 лв, а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 500 лв до 1000 лв, когато нарушението е първо. При повторно нарушение, наказанията са както следва: глоба в размер от 500 лв до 1000 лв за физически лица и имуществена санкция в размер на 1000 лв до 2000 лв за еднолични търговци и юридически лица.
 (2)(Изм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) За нарушение на разпоредбите на чл.9, чл.21, чл.35 и чл.39 от наредбата, наказанието е глоба в размер от 50лв до 150 лв на физически лица, и имуществена санкция в размер от 100 лв до 300 лв за еднолични търговци и юридически лица. При повторно нарушение, наказанията са както следва: глоба в размер от 200 лв до 400 лв за физически лица и имуществена санкция в размер от 300 лв до 500 лв за еднолични търговци и юридически лица-
 (3)(Нова)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) За нарушения на останалите разпоредби на наредбата наказанието е глоба в размер от 30 лв до 150 лв за физически лица, и имуществена санкция в размер от 150 лв до 400 лв за еднолични търговци и юридически лица. При повторно нарушение, наказанията са както следва: глоба в размер от 200 лв до 400 лв за физически лица и имуществена санкция в размер от 300 лв до 500 лв за едноличните търговци и юридически лица.
Чл.54. (Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)
Чл.55.(1)За нарушение на забраните по глава осма се налага административно наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. на физическите лица, а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция, в размер лв. от 500 до 3000 лв.
 (2)При повторно нарушение глобата е от 1000 лв. до 5000 лв., а за юридическите лица санкцията е от 5000 лв. до 10 000 лв.
Чл.56. (Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата
  "Централна градска част" - е пространството в град Сливен с граници улиците - ул. "Раковска" бул."Христо Ботев", бул."Братя Миладинови", бул."Цар Симеон", ул. "Генерал Скобелев" и ул."Великокняжевска" в участъка пред Природоматематическа гимназия "Добри Чинтулов".
  "Маловажен случай" - е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид;
  "Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  "Придружител" – пълнолетно дееспособно лице, определено по надлежен ред от законния представител на детето или от други лица, които полагат грижи за детето, при които детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето.
  "Културни и увеселителни заведения" - театри, циркове, киносалони, музеи, художествени галерии, обредни домове, учебни и детски заведения, игрални и спортни зали, игрища и стадиони.
  "Обществени места" са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други.
  "Специализирана закрила на обществени места" е създаването на условия, които не застрашават физическото, психическото и нравственото развитие на децата.
  "Други лица, които полагат грижи за детето" са семейство на роднини и близки или приемно семейство, при които детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и останалите лица, при които детето пребивава по настоящ адрес.
§ 1а. (Нов)(Отм. с Реш. № 32/26.01.2012 год.) Редът за организиране, полагане, контрол и отчитане на общественополезен труд се определя със заповед на Кмета на Общината.


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен в чл.15 отпадат точки 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9
§ 3. В Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен се правят следните допълнения:
  1.В чл. 7 се създава нова точка:
   "- удостоверение от РИОКОЗ за замерено ниво на шума за заведенията за хранене и развлечение"
  2.(Изм. с Реш. № 742/26.11.2009 г.) В чл. 17 се създават нови точки:
   "– разполагането на маси и столове пред заведенията за хранене без издадено разрешение от Кмета на общината"
   "– използването на музикални инструменти, както и на озвучителна техника извън помещението на търговския обект в периода от 22.00 до 08,00 часа."


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Изменения и допълнения на Наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл.21 ал.2 от ЗМСМА.
§ 5. Настоящата Наредба отменя Наредба за обществения ред в Община Сливен, приета с Решение № 113 от 29.06.2000 г., изм. и доп. с Решение № 135 от 27.07.2000; Решение № 499 от 28.02.2002 г.; Решение № 562 от 28.03.2002 г.; Решение № 158 от 27.05.2004 г.; Решение № 190 от 24.06.2004 г.; Решения №№ 218 и 219 от 29.04.2004 г. на Общински съвет Сливен.
§ 6. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 от Наредбата за специализираната закрила на деца на обществени места с решение № 712 от 29.10.2009 г. на Общински съвет Сливен и влиза в сила 7 дни след обнародването й в местен вестник.


............................................................


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен (Реш. № 32/26.01.2012 год.)


§1. Измененията в наредбата влизат в сила 30 (тридесет) дни след приемането на Решението.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. КЕЛЕВЕДЖИЕВАПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен

ВИДОВЕ
мероприятия
КЛАС
На пиротехническите изделия
ВРЕМЕ
на провеждане
Национални празници
I - IV
до 22.00 ч.
Официални празници
I - IV
до 22.00 ч.
Коледа и Нова година
I - IV
без ограничение
Концерти, театрални и музикални постановки на открито

I - III
до 22.00 ч. лятно време
до 21.00 ч. зимно време
Митинги и събрания
I - III
до 22.00 ч. лятно време
до 21.00 ч. зимно време
Събития, организирани от физически лица, юридически лица (семейни, сватбени и фирмени тържества)
I - II
до 22.00 ч. лятно време
до 21.00 ч. зимно време
Спортни мероприятия
- международни
- национални
- общински
I - III
до 22.00 ч. лятно време
до 21.00 ч. зимно време
При театрални постановки, филмови и телевизионни продукции и шоу-програми на открито
I - III
до 22.00 ч. лятно време
до 21.00 ч. зимно време


Забележка:


1. време за употреба на пиротехниката:


- зимен период (от 01.11. до 31.03.) до 21.00 часа


- летен период (от 01.04. до 31.10.) до 22.00 часа


2. в жилищни комплекси и гъсто населени места да се използва пиротехника I и II клас.


3. Класове на изделията:


- I и II клас пиротехнически изделия с диаметър до 50 мм., пиротехнически батерии и ракети за увеселителни цели, за ползване на открито и в закрити помещения.


- III клас пиротехнически изделия с диаметър до 100 мм., за употреба само на открито от лица, които имат разрешение за придобита правоспособност.


- IV клас пиротехнически изделия с диаметър над 120 мм., за употреба само на открито от лица, които имат разрешение за придобита правоспособност.


4. При употреба на пиротехническите изделия, без оглед на техния клас, задължително се отчита опасността от възможни авиационни произшествия /безопасност на въздушното движение/ и инциденти на земята.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
(Ново)(Реш. № 900/27.05.2010 г.)


Пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния поток на ЕМП в населена територия

№ по ред
Честотен обхват, в който работи излъчвателят
Пределно допустимо ниво
1.от 30 до 300 кНz25 V/m
2.от 0,3 до 3 MHz15 V/m
3.от 3 до 30 MHz10 V/m
4.от 30 до 300 MHz3 V/m
5.от 0,3 до 30 GHz10 мW/см
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.02.2012 г. webmaster