НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Сливен


Н А Р Е Д Б А


ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ
НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА СЛИВЕН


Наредбата е приета с Решение № 157/27.05.2004 год. на Общинския съвет – Сливен, изменена с Реш. 712/29.10.2009 год. и Реш. № 952/12.08.2010 год.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. С тази наредба се урежда изграждането, стопанисването и опазването на Зелената система на Община Сливен.
Чл.2. Зелената система, по смисъла на тази наредба обхваща всички озеленени площи, публична общинска собственост, оформени със средствата на паркоустройството и декоративната растителност на територията на Община Сливен /градини, паркове и улично озеленяване/.
Чл.3. На територията на Община Сливен се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.
Чл.4./1/Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи устройствени планове на населените места и общината и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл.13, ал.1 от ЗУТ.
 /2/Отдел "Екология, земеделие и гори" съвместно с отдел "Инвестиционни проучвания, реализация и контрол" организират провеждането на търгове и конкурси за изготвяне на подробни устройствени планове за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи общински озеленени площи.
 /3/Изготвените подробни устройствени планове за парковете и градините се приемат от Общински експертен съвет по устройство на териториите при Община Сливен
Чл.5. Отдел "Екология. земеделие и гори", съвместно с дирекция "Икономика и финанси" и с отдели "Инвестиционни проучвания, реализация и контрол" и "Правно-нормативно и експертно-техническо обслужване" организират провеждане на търгове и конкурси за изпълнител на строителството на нови или стопанисването на съществуващи озеленени площи.
Чл.6. Отдел "Екология, земеделие и гори" води регистър на всички озеленени площи на дълготрайната декоративна растителност и на дърветата с историческо значение на територията на Община Сливен.ГЛАВА ВТОРА

ИЗГРАЖДАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.7. Предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях, представляващи публична общинска собственост не може да бъде променяно, освен по изключение на части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична общинска собственост с решение на общинския съвет, като предварително бъдат предложени за обществено обсъждане.
Чл.8. Озеленени площи, които представляват публична общинска собственост не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.
Чл.9. Съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се устойват и опазват като защитени територии по смисъла на чл.8 т.4 от ЗУТ.ГЛАВА ТРЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.10./1/Обектите за обществено обслужване в териториите, предвидени за озеленяване, които са елемент на паркоустройствения план, са публична общинска собственост.
 /2/В съществуващите общински озеленени площи се забранява изграждането на други обекти за обществено обслужване, освен предвидените такива в одобрения паркоустройствен план.
Чл.11./1/В изградените общински озеленени площи, се забранява монтирането на преместваеми обекти.
 /2/В изградените общински озеленени площи, съществуващите обекти с временен статут, не могат да добиват траен градоустройствен статут.
Чл.12./1/Отнетите по изключение изградени озеленени площи, задължително се компенсират с равни по площ нови територии в същия или съседен район.
 /2/Не се съгласуват от ОбЕСУТ проекти във връзка с ал.1, ако не е завършена процедурата по компенсиране на отнетите територии.
 /3/Реализираните допълнителни терени за озеленяване, упоменати в чл.12 /1/, се поддържат в продължение на пет години от собствениците или ползвателите на обекти, за чиито проекти е извършено компенсиране с допълнителни терени за озеленяване.
Чл.13. Поддържането на озеленената територия, включително и поддържане на чистотата около обектите за обществено обслужване, спорт и атракции, разположени в общинските озеленени площи, е задължение на фирмите, които ги експлоатират. Минималната площ на поддържане се определя от кмета на Община Сливен. Скици на конкретните очертания на прилежащите територии се връчват на задължените лица за поддържане на озеленените площи, попадащи в очертанията им.
Чл.14. Възстановяването и рекултивацията на изкопните работи в озеленените площи да се изпълнява само с благородна почва.
Чл.15. В общинските озеленени площи се забранява:
  1.(Отм. Реш. № 712/29.10.2009 год.)
  2.(Отм. Реш. № 712/29.10.2009 год.)
  3.(Отм. Реш. № 712/29.10.2009 год.)
  4.Преминаването и паркирането на МПС.
  5.(Отм. Реш. № 712/29.10.2009 год.)
  6.(Отм. Реш. № 712/29.10.2009 год.)
  7.(Отм. Реш. № 712/29.10.2009 год.)
  8.Насипване на осолен сняг и химикали в тревните масиви и около стъблата на храсти и дървета.
  9.(Отм. Реш. № 712/29.10.2009 год.)
Чл.16. Дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието им.
Чл.17. Уреждането на временни изложби на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Община Сливен, срещу заплащане на съответен наем.
Чл.18. Озеленените площи и декоративната растителност, разположени в недвижими имоти, които не са общинска собственост, се опазват от собствениците им.
Чл.19. За създаване на оптимални условия за развитие на новозасадената растителност и опазване на сградите и съоръженията, се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници и сгради съгласно Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (приложение № 1).
Чл.20. Разрешение за преместване или премахване на дървесна и храстова растителност в озеленени площи, общинска собственост, се дава от кмета на Община Сливен или упълномощено от него длъжностно лице в следните случаи:
  1.При ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти, при доказана невъзможност за запазването им.
  2.За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.
  3.При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии.
  4.При издаване на разрешение за строеж.
Чл.21. Писмено разрешение за премахване, преместване или окастряне на декоративна растителност се издава от:
  1.Кмета на Община Сливен за всички обекти на Зелената система, въз основа на писмена молба по чл. 19, т. 1, 2 и 3 и експертна оценка.
  2.Органите на МОСВ за растителност, обявена като защитен обект, съгласно ЗЗТ.
Чл.22. Когато е налице инвестиционно предложение за първично залесяване и/ или/ обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята, се извършва ОВОС съгласно приложение №2 към чл.81ал.1 т.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
Чл.23./1/( Изм. с Реш. № 952/12.08.2010 год.) Подлежащата на премахване или преместване декоративна растителност се оценява по тарифата за обезщетенията за причинени вреди на декоративна растителност /тарифата/ /Приложение №2/.
 /2/В комисиите, организирани от Община Сливен за отсичане на ценни дървесни видове, да бъде включен и представител на неправителствена екологична организация.
 /3/Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния парцел, освен в случаите по чл.16.
Чл.24. Споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение за неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред.
Чл.25. Не са обект на тази наредба озеленените площи със специално предназначение, обявени по съответния ред със статут, определен с нормативен акт, както и овощните дървета (с изключение на ореха).
Чл.26. Опазването на отделни растения (треви, цветя, храсти и дървета) и обособени територии, обявени за защитен природен обект, се извършва съгласно Закона за защитените територии.ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.27. Пряк контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от кмета на Община Сливен или упълномощено от него лице.
Чл.28. За всички щети, причинени на озеленените площи и декоративната растителност по смисъла на тази наредба, виновните лица заплащат обезщетение.
Чл.29./1/Актовете за установяване на нарушенията се издават от служителите на РДВР, специализирано полицейско звено при общинска администрация и определените със заповед от кмета на общината служители от общинската администрация, кметствата и други длъжностни лица.
 /2/Въз основа на акта, кметът на Община Сливен издава наказателно постановление.
 /3/Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.30. ( Изм. с Реш. № 952/12.08.2010 год.) При умишлено унищожаване на декоративна растителност се заплащат в петорен размер предвидените в тарифата обезщетения за причинени вреди.
Чл.31. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обекти на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба от 50 до 100 лв. и принудително извозване.
Чл.32. При къпане в паркови водни площи, освен в разрешените за целта места се заплаща глоба от 10 до 50 лв.
Чл.33. При неразрешено косене на тревостоя в озеленените площи се заплаща глоба от 50 до 100 лв.
Чл.34. При разполагане в озеленени площи на обекти за търговия, палатки, каравани и др., се заплаща глоба от 50 до 500 лв.
Чл.35. При продажба в озеленените площи на всички видове стоки, извършване на занаятчийски услуги, устройване на забавления и провеждане на митинги и събрания без разрешение, се заплаща глоба от 50 до 500 лв.
Чл.36. При неспазване на чл.12 /3/, се налага глоба в размер от 300 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 700 лв.
Чл.37. При неспазване на чл. 13 се налага глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 600 лв.
Чл.38. При замърсяване на озеленените площи с битови отпадъци се налага глоба с фиш от 10 лв.
Чл.39. При чупене и повреждане на детски съоръжения за игра в озеленени площи и друга паркова мебел, се заплаща глоба в размер на разходите, необходими за възстановяване на съоръженията в троен размер.
Чл.40. За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място глоба с фиш от 10 лв.ГЛАВА ПЕТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Експертната оценка за състоянието на растителността включва:
 1.Определяне на декоративния вид с преценка за неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането.
 2.Характеристика на местоположението и определяне на основните екологични, естетически и паркоустройствени функции на декоративния вид и степента на тяхната значимост в зависимост от особеностите на заобикалящата среда.
 3.Информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда.
 4.Преценка за стойността на грижите, полагани за развитието и поддържането на декоративния вид.
 5.Заключение с конкретни предложения - да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.
§ 2. Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни електропроводи се определя от Наредба N 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
§ 3. Експлоатацията на всички заварени временни обекти за обществено обслужване в общинските озеленени площи се прекратява след изтичане на срока, за който са отдадени и се забранява продължаването на този срок по смисъла на чл. 10 и чл.11,ал.1 от настоящата наредба.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА.
§ 5. Указания по прилагане на наредбата се дават от отдел "Екология, земеделие и гори".
§ 7. "Озеленени площи" - включват общински територии, предназначени за широко обществено ползване - паркове, градини и улично озеленяване представляващи публична общинска собственост.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН      Приложение № 1


НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ


Вид на съоръжението
Минимални разстояния от стъблото в метри
Дърветахрасти
123
1. За ниски дървета (с височина до 2,5 м)1,0 
2. За средно високи дървета (с височина до 5,0 м)1,5 
3. За високи дървета (с височина над 5 м)3,0 
4. От бордюри на тротоари и паркови алеи0,70,5
5. От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на канавки2,01,0
6. От основата и ръбовете на откоси и тераси1,00,5
7. От стълбовете на осветителни мрежи, тролеи и естакади4,0 
8. От основата и ръбовете на подпорни стени3,01,0
9. От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби2,01,0
10. От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори2,01,0
11. От високопроводи и дренажи1,0 
12. От подземни електрокабели до 2,5 KV2,00,7
13. От подземни електрокабели над 2,5 KV3,02,0
14. От слаботокови кабели1,50,7
15. От горната част на подземни колектори до повърхността на почвата1,00,5
16. От надземни улични линии – слаботокови и проводници с ниско напрежение до короната на дърветата1,5 


Приложение № 2


Тарифа за обезщетенията за причинени вреди на декоративна растителност


1.За отсичане или унищожаване на иглолистни дървета:
 а/местни и широко разпространени:
  - до 4 м.60,00 – 100,00 лв./бр.
  - до 7 м.100,00 – 185,00 лв./бр.
  - над 7 м.185,00 – 250,00 лв./бр.
 б/екзотични:
  - до 4 м.100,00 – 150,00 лв./бр.
  - до 7 м.150,00 – 225,00 лв./бр.
  - над 7 м.225,00 – 375,00 лв./бр.
2.За отсичане или унищожаване на широколистни дървета:
 а/местни и широкоразпространени:
  - до 5 м.38,00 – 60,00 лв./бр.
  - над 5 м.60,00 – 125,00 лв./бр.
 б/ценни декоративни видове:
  - до 5 м.60,00 – 100,00 лв./бр.
  - над 5 м.100,00 – 185,00 лв./бр.
3.За изкореняване или унищожаване на храсти:
 а/широколистни
  - до 5 г.22,00 лв./бр.
  - над 5 г.60,00 лв./бр.
 б/вечно зелени
  - до 5 г.30,00 лв./бр.
  - над 5 г.75,00 лв./бр.
 в/рози:
  - 1 бр. до 5 години7,50 лв./бр.
  - 1 бр. над 5 години15,00 лв./бр.
4.За изкореняване или унищожаване на жив плет:
 а/широколистни
  - до 5 г.75,00 лв./л.м.
  - над 5 г.150,00 лв./л.м.
 б/вечно зелени
  - до 5 г.120,00 лв./л.м.
  - над 5 г.225,00 лв./л.м.
5.За изкореняване или унищожаване на цветя:
 а/многогодишни цветя7,50 лв./бр.
 б/сезонни цветя30,00 лв./кв.м.
6.За унищожаване на тревни площи:
 а/първа категория7,50 лв./кв.м.
 б/втора категория4,50 лв./кв.м.
7.За отсичане на орехови дървета:
 а/до 5 м.60-100 лв./бр.
 б/над 5 м.100-185 лв./бр.
8.За при изкореняване или унищожаване на почвопокривна растителност2,40 лв./кв.м.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 14.09.2010 г. webmaster