КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Местни данъци и такси
ОБЩИНА СЛИВЕН - СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯМЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


ОБЩИНСКА БАНКА АД – КЛОН СЛИВЕН
Адрес: гр.Сливен, ул."Хаджи Димитър" № 16

БАНКОВ КОД - SOMBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА – BG03SOMB91308428713744
СПИСЪК НА ОТКРИТИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ВЪВ ФЦ СЛИВЕН КЪМ ОБЩИНСКА БАНКА АД /В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г./


КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ


44 14 00ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
44 21 00ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 22 00ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 23 00ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 24 00ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 25 00ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 28 00ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 34 00ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 37 00ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ
44 40 00НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ
44 41 00ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
44 42 00ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
44 43 00ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ
44 44 00ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
44 48 00ДИВИДЕНТ
44 49 00КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ
44 51 00ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
44 52 00ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
44 55 00ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 56 00ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ
44 57 00ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
44 58 00ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
44 59 00ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 65 00ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
44 70 00ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
44 80 01ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
44 80 02ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 03ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
44 80 04ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ
44 80 05ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
44 80 06ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
44 80 07ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 08ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
44 80 09ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 10ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
44 80 11ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
44 80 12ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ
44 80 13ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
44 80 90ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ
44 80 81ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА.


Телефони за връзка:


044/62 29 24

044/66 31 39

044/62 52 05


ФОРМУЛЯРИ


Всички формуляри може да откриете на следния url https://mun.sliven.bg/mestni-danyci-i-taksi
За документите, които са в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader:  
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.03.2019 г. webmaster