КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински справочник » Управление на етажната...
 
Управление на етажната собственост
Управление на етажната собственост


Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС
[Дата на последна промяна - 06 април 2017 г., размер на файла - 92.5 KB]


Регистър на сключените договори в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен
[Дата на последна промяна - 30 март 2016 г., размер на файла - 104 KB]Информация за Методическите указания и образците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Съобщение в изпълнение на закона за управление нa етажната собственост [28 KB]НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


1. Закон за управление на етажната собственост [ 237 KB ]

2. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост [ 120 KB ]
[Дата на публикуване - 11 декември 2012 г.]

3. Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите [ 78 KB ]

4. Наредба № 6 за определяне на прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване [ 31 KB ]

5. Наредба № І-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация [ 288 KB ]


6. Оперативна програма "Регионално развитие"


6.1 Оперативна програма “Регионално развитие” за обновление на многофамилни жилищни сгради [ 421 KB ]

6.2 Заповед за одобрение на изискванията за кандидатстване [ 72 KB ]

6.3 Покана за подаване на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [ 25 KB ]

6.4 Заповед за предоставяне на БФП и приложенията към нея [ 482 KB ]

6.5 Изисквания за кандидатстване [ 4516 KB ]

6.6 Пакет документи за кандидатстване [ 132 KB ]ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ


1. Примерен Правилник за вътрешния ред в етажната собственост [ 57 KB ]

2. Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците [ 95 KB ]

3. Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части до управителния съвет/управителя за свикване на общо събрание [ 25 KB ]

4. Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание на етажната собственост на адрес [ 24 KB ]

5. Протокол за проведено общо събрание [ 31 KB ]

6. Констативен протокол за установяване на нарушение по чл. 57 от ЗУЕС [ 28 KB ]

7. Констативен протокол за установяване на нарушение извършено от член на управителния съвет/управител по чл. 57 от ЗУЕС [ 28 KB ]

8. Протокол от заседание на управителния съвет [ 27 KB ]

9. Протокол от заседание на контролния съвет [ 26 KB ]

10. Покана, разписка и протокол за врачена покана по смисъла на чл. 13, ал.4 от ЗУЕС [ 26 KB ]

11. Заявление към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 [ 73 KB ]


12. Книга на собствениците /Образец!/ [ 50 KB ]


Закона за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.


За да бъде вписана дадената сграда в публичния регистър в Общината, в Общинския информационен център, трябва да бъде подадено заявление по образец. То се подава от председателя на Управителния съвет или Управителя на етажната собственост, а придружаващите документи са според това какъв орган на управление е избран.


Законът предлага два варианта - Общо събрание или Сдружение на собствениците.


1. Ако е избрано управление на етажна собственост от Общо събрание, придружаващите документи са: копие от протокола на Общото събрание на собствениците, заверен от председателя/управителя на Управителния съвет и представена негова лична карта за сверяване на самоличността.


2. При избрано управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците, се представят: списък на собствениците, участващи в сдружението, съдържащ трите им имена и адреса им в етажната собственост, копия от протокола на учредителното събрание и приетото споразумение, заверени от председателя/управителя на Управителния съвет, както и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.


За регистрация и информация:

  • Лице за контакт: Дияна Гагаузова
  • Адрес: Общинска администрация - Сливен, бул. Цар Освободител № 1, стая 34
  • Телефон: 044/ 611352
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 06.04.2017 г. webmaster