НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Решение за избор на управител на Областен информационен център – гр. Сливен
РЕШЕНИЕ

ЗА

ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. СЛИВЕН


В съответствие с Процедурата за подбор на персонал в областните информационни центрове, в изпълнение на Проект Областен информационнен център Сливен с номер на договора от ИСУН – BG161РО002-3.3.02-0017, финансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, комисия, назначена със Заповед № РД – 15 – 1145/13.10.2011 г. на Кмета на Община Сливен със задача да проведе конкурс за служители на ОИЦ Сливен на база документална проверка, тест и интервю с допуснатите кандидати за длъжност "Управител" и въз основа на получена крайна оценка класира кандидатите в следния ред:1
2
3
ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА
Краен резултат (тест + интервю)
1 Весела Йорданова Омайникова - Ставрева
38,50
2 Марийка Василева Георгиева
36,50
3 Георги Иванов Томов
36,17


Решението ще се публикува на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Сливен, на сайта на Община Сливен на адрес: www.sliven.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.


Всички кандидати, участвали в теста и интервюто, ще бъдат уведомени за постигнатия от тях личен резултат.


Дата и място: 27.10.2011 г., гр. Сливен


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

You need to install, upgrade or enable your Flash Player


 Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.10.2011 г. webmaster